[geoteach] ÷åøñ îìååé ÷áåöåúìçå"ì

  • From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 22 Sep 2004 20:35:36 +0200

çáøú úéøåú îåáéìä îçôùú îåøéí åîåøåú ëîåòîãéí ì÷åøñ îìååé ÷áåöåú ìçå"ì
îùê äìéîåãéí ë ùùä çåãùéí ôòîééí áùáåò áú"à.
äîòåðééðéí ì÷áì ôøèéí éëåìéí ìôðåú àìé ìôé äëúåáú :
Alona7@xxxxxxxxxxx
ìäùàéø ùí åîùôçä åîñôø èìôåï åðéöåø àéúí ÷ùø
ááøëú ùðä èåáä
åâîø çúéîä èåáä
àìåðä áøåëîï

_________________________________________________________________
The new MSN 8: smart spam protection and 2 months FREE*  
http://join.msn.com/?page=features/junkmail

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: