[geoteach] סדרת הרצאות בנושא אקלים

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 19 Sep 2004 22:07:02 +0200

áéåí øáéòé îúçéìä áøùú à' ñãøú äøöàåú áðåùà äàèîåñôéøä. ìäìï äôøèéí:
06:30: ôøåô' ôðçñ àìôøè, àåð' ú"à-- îèàåøåìåâéä: "àéï ìðå àèîåñôøä àçøú" 
(ôø÷ à' --îäé äàèîåñôøä?) 

çì÷ îîëí áèç ùåàì - ìîé éù ëåç ìä÷ùéá ëì ëê îå÷ãí ááå÷ø ìäøöàåú ? 
äôéúøåï ùìé - î÷ìéè åùåîò áãøê ìòáåãä åîîðä. âí ìåîã, âí îúòãëï åäãøê òåáøú îäø 
éåúø

ãð"ù****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: