[geoteach] מערימת זבל לפארק - ברשת א'

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Sep 2004 10:01:49 +0200

ùìåùä éäåãéí òåìéí òì òøéîú äæáì åùåàìéí - îä éäéä??", úëðéú îéåçãú òì äúçãùåú 
äîæáìä äìàåîéú áàúø çéøéä åäôéëúä ì"ôàø÷ àééìåï". òåøê åîðçä - áðé äðãì. 
îùúúôéí - àåöø äàîðåú ã"ø îøèéï åééì ùäéä îðäì îåæéàåï éùøàì, äùåôè-áãéîåñ ùìîä 
ùåäí ùäåà ðöéá äãåøåú äáàéí áëðñú, åãðé ùèøðáøâ äîîåðä òì ä÷îú ôàø÷ àééìåï.
äùéãåø - áéåí ä' , à' øàù äùðä, 16.9.04 îùòä 9.05 ááå÷ø òã 11.00, åâí áéåí å', 
á' øàù äùðä 17.9.04 îùòä 21.05 òã 23.00, åâí áéåí ä', ùîçú úåøä, 7.10.04 îùòä 
15.05 òã 17.00.
01.09
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: