[geoteach] אתרים לשנה החדשה

  • From: משה חוטר <moshehot@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Sep 2004 07:46:33 +0300

îáçø àúøéí ìùðä äçãùä .
ùúäéä ìðå ùðä èåáä.
http://r0.unctad.org/infocomm/anglais/indexen.htm

àúø ùì äàå"í äîøëæ ðúåðéí áðåùà äô÷ú çåîøé âìí áòåìí . äàúø ëåìì âøôéí îòåáãéí 
..ëãåâîä öøôúé ÷éùåø ä÷ùåø ìôøåé÷è äâîø ùìé áàåðéáøñéèä.
http://r0.unctad.org/infocomm/anglais/cocoa/market.htm

äéåí éåôéò ãå"ç äàå"í ìâáé îöáå ùì äòåìí.

äåà ëðøàä éäéä æîéï áäîùê äéåí.
ùðä èåáä.
îùä çåèø
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: