[geoteach] חוזרי מפמ"ר חדשים

  • From: דליה פניג <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: "מורים" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Sep 2004 08:58:28 +0200

ùìåí ìëåìí,
òì àúø äîôî"ø ìâéàåâøôéä ðîöàéí ëáø ùìåùú äçåæøéí äçãùéí ìùðú äìéîåãéí úùñ"ä. 
áçåæø îñ' 2 ìçèéáåú äáéðééí, éù îéãò òì äçéãåï äàøöé "àøõ îåìãú"  ëåìì èåôñ 
äøùîä. 
ááøëú ùðä èåáä
ãìéä ôðéâ
-------------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø âéàåâøôéä
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
øç' ãáåøä äðáéàä 2  é-í
èì' 025603598  ô÷ñ 025603596  ðééã 056282237
daliafe@xxxxxxxxxx
www.education.gov.il/geographya****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: