[geoteach] שנה טובה

  • From: "haissam" <haissam@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>, <hannah@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Sep 2004 18:27:17 +0200

àðé îàçì ùðä èåáä ìëì äîåøéí åáîéåçã ìîåøé äâàåâøôéä, ùúäéä ùðä èåáä åôåøéä òí 
äøáä òùééä åäöìçä, åùðú ùìåí åù÷èä ìëåìðå.
îàçì äéñí àáå òåàã 
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: