[geoteach] פרוייקט חלוץ

  • From: "Dalia Fenig" <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: "מורים" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Sep 2004 06:07:19 +0200

ùìåí ìëåìí,
ùîçä ìáùø ìëí ëé éù äéòðåú éôä ìùàìåï äîúå÷ùá. ðøùîå ëáø ìîòìä îàøáòéí áúé ñôø 
ìôøåéé÷è äçìåõ. ääøùîä úñúééí á-27/9/04 òøá äéöéàä ìçåôùú ñåëåú.  áúé äñôø 
ùéøùîå, é÷áìå îéãò òì äîùê äúäìéê àçøé äçâéí. îé ùèøí ðøùí îåæîï ìäöèøó ìîåáéìé 
äùéðåé.
ááøëú äöìçä 
ãìéä ôðéâ
------------------------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí
øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í
èì : 025603598  ô÷ñ: 025603596 
ðééã: 056282236
 daliafe@xxxxxxxxxx
 www.education.gov.il/geographya
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: