[geoteach] לוח שנה עברי לועזי

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Sep 2004 16:16:39 +0200

òåã ìà ÷éáìúí/÷ðéúí ìåç ùðä ? éù ìëí ëàï àçã ìëì äçééí. ÷ãéîä åàçåøä òí úàøéëéí 
òáøééí åìåòæééí.
ùúäéä ìëí ùðä éôä
ãð"ù
 http://rotter.net/luach.htm
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: