[geoteach] טופס ההצטרפות לבחינה מתוקשבת

  • From: אלה פאוסט <elafaust@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Sep 2004 08:11:59 +0200

ìîåøéí ùìåí øá åùðä èåáä!

 

áàúø äîôî"ø  îùåìçï äîôî"ø >> äåãòåú >> áçéðú áâøåú îúå÷ùáú

 

îúôøñí äîëúá ùðùìç ìáúé äñôø áðåùà: áçéðú áâøåú îúå÷ùáú áâàåâøôéä ? "ôøåéé÷è
çìåõ"

 

áñåôå ùì äîëúá ðéúï ìäåøéã  àú èåôñ ääöèøôåú ìáçéðä îúå÷ùáú.

 

àðå îàçìéí äöìçä ìëì äîöèøôéí ìáçéðú äáâøåú äîúå÷ùáú!

 

àìä ôàåñè 

 

 

 

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: