[geoteach] נשיא האגודה

  • From: "Izhak Schnell" <schnell@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>, "Il-geography" <il-geog@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Sep 2004 07:12:05 +0200

×?×?×?ר×? ×?×?×?×?×?×? ש×?×?×?
×?סת×?×?×? ×?נס ×?×?×?×?×?×? ×?×?×?×?×?×?רפ×?ת ×?×¢×?×?×?×?ת 
×?×?×?×?×?×? ×?×? ×?×?שר×?×?×?×? ×?×?×?×?×?×? ×?×?ר×?×?×? ×?ר×?×?×?×?×?. 
ספר ×?×?×?×?×?×?רפ×?×? ×?×?שר×?×?×?ת ש×?צ×? ×?×?×?ר ×¢×?-×?×?×? 
×?×?פק×?×? ×?×?×?×?×?×?רפ×?×? ×?ס×?×?×¢ ×?×?×?×?×?×? ×?×?ת×?ר ר×?ש×? 
×?×?×?×?×? ×?×?×?×? ×¢×? ×?×?ת×?×?× × ×?×? ×?×?. ×?עשר×?×? ×?×?×?×?ש×? 
×?×?×?×?×?רפ×?×? ×?שתתפ×? ×?×?רצ×? ×?×?נס ×?ש×?×?ש×? 
×?×?×?×?×?רפ×?×? × ×?×?ר×? ×?×?×?×?×?×? סקצ×?×?ת ש×? ×?×?×?×?×?×? 
×?×¢×?×?×?×?ת: פר×?"פ ק×?ר×?×?, ×?ר. ×?×?×?×? פנס×?ר ×?×?× ×?×?×?. 
פר×?"פ ק×?ר×?×? ×?×?×?×?×£ ×?ת פר×?"פ ×?ר×?×?ס ×?נצ×?×? 
×?×?×?×?×?×? ×?×?שר×?×?×?ת ×?×?×?×?×?×? ×?×¢×?×?×?×?ת ×?×?×?נס 
×?×¢×?×?×?×? ×?×?×?ר ×?×?תק×?×?×? ×?×?שר×?×? ×?שנת 2010. ×?×? ×?×?×?×? 
×¢×? ×?×?×?× ×? ×?ס×?ר ש×?×?×? ×?×?×?×?ר ×¢×? ×?×?.

 

×?×?נת×?×?×? ×¢×?×?× ×? ×?×?ת×?ר×?×? ×?קר×?ת ×?נס ×?×?×?×?×?×? 
×?×?×?×?×?×?רפ×?ת ×?×?שר×?×?×?ת ×?×?×?פ×? ×?שר ×?צ×?×?×? ×?×? 40 
שנ×? ×?×?ס×?×? ×?×?×?×?ק×? ×?×?×?פ×?. ×?×?×?×¢×?ת ×?×?×?ר×?× ×? ×?×?נס 
×?×?×?×¢×? ×?קר×?×? ×?×? ×?× ×? ×?×?×?×?×? ×?ת ×?×?ר×? ×?×?×?×?×?×? 
×?×?ת×?×?×?ס ×?×?×¢×? ×?צ×?×?ת ×?×?נס ×?×?ס×?×?×¢. ×?×?×?×?×? ×?×?נס 
×?×?×?ר×? נש×?×? ×?ס×?×? נש×?×? ×?×?ש×?×? ×?×?×?×?×?×? 
×?×?×?×?×?×?רפ×?ת. × ×?ת×? ×?×?×¢×?×?ר ×?צע×?ת ×?×?×?×¢×?×?×?×? ×?×?×? 
×?×?×?פ×? ×?×?סקר×?×?. 

 

×?× ×?ש×? ×?×?ק×?×?×?×?×? ×¢×? ×?פרק ×?×?×? ×?×?×?×?×¢×?×? ש×? 
×?×?×?×?×?×?. ×?× ×? ×?×?קש ×?×?×?ר×? ×?×?×?×?×?×? ×?ש×?×?×? ×?×?×?ר×?×? 
×?×?×?×?×?×? ×?פ×?×?×?×?×? ×?×?×?רנ×?×? ×?×?×?×?× ×? ×?×¢×?ר×?×?×? ×?ת 
×?×?×?×?×¢×?×?. ×?×¢×?קר ×?× ×? ×?×?קש ×?×?שתתפ×? ×?נס ×?×?×?×?×?×? 
×?×¢×?×?×?×?ת ×?×?ת×?×? ×¢×? ×?תק×?×?×?ת ×?×?×?קר ×?ת×?×?×?×? 
×?סקצ×?×?ת ש×?×?×?. ×?×? ×?×?ת×?×? ×?ספר×?×? ×?שנ×? ×?×?×?ר×?× ×? 
×?ת×?קש×?×? ×?×?ת×?×? ×¢×?×?×? ×?×? שנ×?×?×? ×¢×? ספר×?. × ×?ש×?×?×? 
×?ר×?×?×?×?×? ש×?× ×? ×?×?×?×?צ×?×? ×?ק×?×? ×?×?: ×?×?×?×? ×?רש×?×?×?ת 
×?×?ק×?×?×?×?ת, × ×?ש×? שע×?×?×?×? × ×?צ×? ×¢×? ס×?ר ×?×?×?×? 
×?צ×?×?×?ר×?. × ×?ש×? × ×?סף ×?×?×? ×?×?×?×?×?רפ×?×? ש×? ש×?×?×?- 
×?×?×? × ×?ת×? ×?ק×?×?×? ש×?×? ×?×?×?×?×?רפ×? ×?קצ×?×¢×? ×¢×? 
×?×?×?×?×?×? ×?ר×?×?×?ר×?×?×?×?×?×? ש×? ש×?×?×? ×¢×? ×?×?×?×?× ×?ת 
×?ש×?× ×?ת ×?×?פ×?ס×?×?× ×?×? ×?×?×?×? ק×?×?×? ×?×?ת×?ר ש×? 
×?×?×?×?×?רפ×?×? ×?×?×?ת. ×?× ×? ×?×?×?×?×? ×?ת ×?×?ר×? ×?×?×?×?×?×? 
×?×?×?×?×? ×¢×? × ×?ש×? ×?×?.

×?× ×? ש×?×?×? ×?×?×?ר×?×?×? ×?×?ער×?ת×?×?×? ×?×?×?×?×?×? ×?×?×?רנ×?×? 
×?×?×?×?ש ×?קר×?×?.

ת×?×?×?

×?צ×?ק שנ×?   

 

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: