[geoteach] גוגל ארץ

  • From: Noga Cohen <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 12 Feb 2008 14:04:30 +0200

ùìåí, 
 áçåáøú éðåàø-ôáøåàø ùì äîâæéïPCPLUS  éù øéëåæ ùì äöòåú ôòåìä òí äâåâì àøõ. ìà 
ùéù äøáä çéãåùéí- àáì äëì îøåëæ .
http://earth.google.com/gallery/index.html
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: