[geoteach] äù÷ãéä ôåøçú

  • From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 29 Jan 2005 18:55:23 +0200

ëî÷åøá îùôçúéú ìù÷ãéåú àðé îá÷ù ìäîìéõ òì ôøéçú ù÷ãéåú îãäéîä áãøåí øîú 
äâåìï. èéìúé ùí äùáú åäòéï ìà ùáòä îäôøéçä äìáðä.
áøåê ù÷ã

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! 
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: