[geoteach] תזכורות להשתלמויות

  • From: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: hannah@xxxxxxxxxxxx, geography@xxxxxxxxxx, geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Jan 2005 01:15:25 +0200

ùìåí ìëì îåøé äâéàåâøôéä , 
áøöåðé ìäæëéø ùáéåí â' á÷øåá , îú÷ééí ôåøåí äîåøéí îñôø 2 ááðéï îè"ç áøîú àáéá. 
ðåùà äôåøåí: àéëåú äñáéáä, åãìéä úãáø òì áçéðú äáâøåú ä÷åãîú - åîñ÷ðåú ìâáé 
ä÷øåáä, î÷ååä ìøàåú àú ëåìëí!!!!!!!!!!!!!
áéåí øáéòé áàåúå ùáåò ðôúçú äùúìîåú ìîåøé îáø äîâéùéí ìáâøåú - åäôòí áçéôä. éù 
òãééï î÷åîåú åîåúø âí ìäâéò ìäùúìîåú ììà äøùîä îøàù- úøùîå ëáø ùí. ìîåøéí 
ùøåöéí çùéôä åøéòðåï áãøëé òáåãä åçùéáä àìèøðèéáéåú - úäéä æå äùúìîåú îøú÷ú. 

æä äëì ìùáåò æä. çâ èå áùáè ùîç . ðâä ëäï.
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: