[geoteach] מפה - אנציקלופדיה

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 24 Jan 2005 10:16:36 +0200

äàúø ùì îôä îëéì îòëùéå âí àéðöé÷ìåôãéä òì î÷åîåú áàøõ. ùôò ùì îéãò òì àæåøéí 
åééùåáéí.
ãð"ù
 http://www.mapa.co.il/enc/index.asp
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: