[geoteach] ברכות לחנה

  • From: "Meira Segev" <Meira_S@xxxxxxxxx>
  • To: "geoteach@xxxxxxxxxxxxx" <'geoteach@xxxxxxxxxxxxx'>
  • Date: Sun, 23 Jan 2005 13:20:12 +0200

ìçðä
âí àðçðå áöååú îèç îöèøôåú ìáøëåú òì äëúáä áòéúåï "ùòä çåôùéú", åîåãåú ìê 
áäæãîðåú æå òì äøùú äôòéìä ùä÷îú 

öååú âéàåâøôéä áîèç


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: