[geoteach] השתלמות במחוז דרום

 • From: "Baram" <baram@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: פורום המורים לגיאוגרפיה <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 21 Jan 2005 10:59:58 +0200
   ìîåøéí ìâéàåâøôéä äîùúìîéí áîçåæ ãøåí ùìåí,
   ìäæëéøëí áéåí ùìéùé ä÷øåá, è"å áùáè, ä- 25.1.05 úú÷ééí äøöàúå ùì ã"ø îùä 
âáàé áðåùà: ëìëìä åãîåâøôéä áîæøç äúéëåï. ëîå ëï úòñå÷ ääøöàä áäéáèéí ùåðéí ùì 
äñëñåê äòøáé éùøàìé.
   ääøöàä úçì áùòä 16:00 áãéå÷. àðà, äâéòå áæîï!!
   îåøéí àùø àéðí îùúúôéí áäùúìîåú äîçåæéú, åîòåðééðéí ìäâéò ìäøöàä æå, 
îåæîðéí ìéöåø àéúé ÷ùø, òì îðú ìúàí àú äâòúí.

   ùáú ùìåí,                          
   çðéúä áøòí
   îãøéëä îçåæéú
   baram@xxxxxxxxxxxxxxx

   


--------------------------------------------------------------------------
    


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: