[geoteach]

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Jan 2005 23:25:49 +0200

àúø äîëéì ùôò ùì îéãò åàéåøéí ùðéúï ìäåøéãí áúçåîé äâéàåìåâéä åäâéàåîåøôåìåâéä.
ëåìì âí áçéðåú àí çù÷ä ðôùëí.
ãð"ù

 http://courses.smsu.edu/ejm893f/creative/index.html
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: