[geoteach] Re: äùúìîåú ááéú éöéá

  • From: "Susan Shpitzer" <susanshpitzer@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 18 Jan 2005 05:45:26 +0000

äùúìîåú äîåøéí äîåáéìéí ááéú éöéá äéúä îòðéðú åîøú÷ú
áäùúìîåú äúáäøä äúîåðä òì áòééú ääúéùáåú  äáãåéí áðâá ëîå ëï øàéðå àú 
ääúôúçåú äøáä ùçìä ááàø ùáò
ðçååéä äééúä äñéåø áðúéáåú, åääçìåìä ùì äááà ñìé
úåãä ìðåâä òì äàøâåï åùìåùú äéîéí äîäðéí
ñåæàï ùôéöø

>From: "Yolaine" <yolaine@xxxxxxxxxxxx>
>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] äùúìîåú ááéú éöéá
>Date: Sat, 15 Jan 2005 21:24:22 +0200
>
>àðé îöèøôú ìùøåðä åàìåï æå äééúä äùúìîåú îøú÷ú, åîãäéîä. îàåã ðäðúé 
>åäùëìúé.
>úåãä ìðâä åééùø ëåç òì ääùúìîåú åëï ìîôîøéú. áú÷ååä ìäîùê ääùúìîåú á÷éõ
>.åìàåøä äâãåìä çùáå ëéöã àôùø éäéä ìäòùéø àúðå áòæøúä.
>ùìëí éåìï
>
>----- Original Message -----
>From: "ñåôø" <ds_sofer@xxxxxxxxxx>
>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>Sent: Saturday, January 15, 2005 11:59 AM
>Subject: [geoteach] äùúìîåú ááéú éöéá
>
>
> > ùìåí ìëåìí, áéåí çîéùé äñúéîä äùúìîåú ùì 3 éîéí ááéú éöéá ìîåøéí 
>îåáéìéí.
> > äééðå îåøéí îëì äàøõ çì÷ðå åúé÷éí éåúø çì÷ðå ôçåú,ääøöàåú äéå îøú÷åú 
>äðåùà
> > äéä áéï îøëæ ìôøéôøéä .äåáàå îøöéí ìà ø÷ âéàåâøôéí åäåòìå äîåï ð÷åãåú
> > äáéãåàééí, òéøåú äôéúåç áàø ùáò åäðâá ùìðå. ñéøðå ááàø ùáò åñáéáúä,
> > åáðúéáåú áäéìåìä ùì äááà ñàìé. ëì ääøöàåú äñéåøéí äéå îøú÷éí åëåìðå 
>ðäððå
> > îàåã. àðé øåöä ìäåãåú ìðâä ëäï òì äàéøâåï  úåãä ìîôîøéú ãìéä òì úîéëúä
> > åäùúúôåúä åàðé îöôä ìäîùê ääùúìîåú á÷éõ. úåãä ùøåðä ñåôø
> > ****************************
> > øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> > ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
> > çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
> > ****************************
> >
>
>
>****************************
>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>****************************

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar - get it now! 
http://toolbar.msn.click-url.com/go/onm00200415ave/direct/01/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: