[geoteach] שיעור חופשי עם חנה סיון

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Jan 2005 18:52:20 +0200

äéåí äâéò ìéãé òéúåï "ùéòåø çåôùé" ùì äñúãøåú äîåøéí åáå ëúáä îçîéàä òì çðä 
ñéåï ùìðå.
àðé øåöä ìäöèøó ìîáøëéí. ëîå úîéã - ôøåé÷èéí îáåøëéí öåîçéí åòåîãéí áæëåúí ùì
"îùåâòéí ìãáø". àéï ìé ñô÷ ùàúø äîåøéí ìâéàåâøôéä ä÷ôéõ àú äåøàú äâéàåâøôéä
÷ãéîä åëåìðå ðäðéí îîðå. æëéðå åäúáøëðå ùáéï ùåøåúéðå ðîöàú çðä.
ãð"ù
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: