[geoteach] כתבה על חנה סיוון

  • From: "Gujski" <Kuba@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 16 Jan 2005 18:55:44 +0200

áøëåú ìçðä òì äëúáä äéôä áòéúåï äñúãøåú äîåøéí "ùòä çåôùéú"
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: