[geoteach] גלובליזציה

  • From: "negev" <tamnim@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 15 Jan 2005 18:08:54 +0200

öåðîé èëðåìåâé:
äâìåáìéæöéä äéà îäôëä áñãøé âåãì ùì äîäôëä äúòùééúéú. áìúé ðéúï ìäúðâã ìä 
åìäùéá äâìâì àçåøä.
äçôõ çééí áòéãï æä, çééá ìäñúâì ìä åìà - ééùèó áâì äöåðîé äæä.
àéê? ìæä éù ùúé ãøëéí:
1: ìäéëðñ ìúçøåú áùå÷ äòåìîé áîåöøéí äîñåøúééí. æä àåîø äåøãú îçéøé äîåöøéí 
ìëãé äéåúí áðé úçøåú áùå÷ æä. æä àåîø äåøãú ùëø äòåáãéí åúðàéäí ìøîä ùì àìä 
ùáòåìí äùìéùé.
2: ìáçåø áîåöøéí ùàéðí áúçøåú àìà ééçåãééí ìê, àå ùìê éù òãéôåú áäí òì ôðé 
îúçøéê. áî÷øä ùìðå æä áòé÷ø äúééøåú áâååï ãúé (úééøåú éöéáä áîéåçã!) åôéúåç 
ðåùàé ääééè÷. ëãé ìäú÷ãí åìäéåú îåáéì áúçåí ääééè÷ àúä çééá ìäëùéø ãåøåú ùì 
îåòîãéí ìúòùééä æå áàéëåú âáåää áéåúø. ëãé ìòùåú æàú öøéê ìäù÷éò áúùúéú, áîùàá. 
ëìåîø áçéðåê! å...ìãàåâ ìëê ùäîùàá äæä ùäù÷òú áå ééùàø àöìê åìà éáøç!
ëéåí îåáìú äëìëìä äéùøàìéú ì: áçø áéï àôùøåú à' ìá'...
ðîøåã.
10/01/05
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: