[geoteach] Re: äùúìîåú ááéú éöéá

 • From: alon haber <alonhaber68@xxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 15 Jan 2005 04:03:57 -0800 (PST)

àðé îá÷ù ìäöèøó ìúåãåú ùì ùøåðä.
âí àðé îàåã ðäðééúé åìà ôçåú çùåá - äùëìúé. äñîéðø äöìéç ìäåöéà àåúé îäùâøä 
(åæä ãáø ìà ôùåè). 
äëøúé îâååï øçá ùì àðùéí îåëùøéí åðçîãéí, åìëï àðé ùîç àó éåúø ìäéåú çì÷ îöååú 
îåøé äâéàåâøôéä.
àåøä àú îìëä.
àìåï äáø

ñåôø <ds_sofer@xxxxxxxxxx> wrote:
ùìåí ìëåìí, áéåí çîéùé äñúéîä äùúìîåú ùì 3 éîéí ááéú éöéá ìîåøéí îåáéìéí. äééðå 
îåøéí îëì äàøõ çì÷ðå åúé÷éí éåúø çì÷ðå ôçåú,ääøöàåú äéå îøú÷åú äðåùà äéä áéï 
îøëæ ìôøéôøéä .äåáàå îøöéí ìà ø÷ âéàåâøôéí åäåòìå äîåï ð÷åãåú äáéãåàééí, òéøåú 
äôéúåç áàø ùáò åäðâá ùìðå. ñéøðå ááàø ùáò åñáéáúä, åáðúéáåú áäéìåìä ùì äááà 
ñàìé. ëì ääøöàåú äñéåøéí äéå îøú÷éí åëåìðå ðäððå îàåã. àðé øåöä ìäåãåú ìðâä ëäï 
òì äàéøâåï úåãä ìîôîøéú ãìéä òì úîéëúä åäùúúôåúä åàðé îöôä ìäîùê ääùúìîåú á÷éõ. 
úåãä ùøåðä ñåôø
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Read only the mail you want - Yahoo! Mail SpamGuard.

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: