[geoteach] השתלמות בבית יציב

  • From: סופר <ds_sofer@xxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 15 Jan 2005 11:59:51 +0200

ùìåí ìëåìí, áéåí çîéùé äñúéîä äùúìîåú ùì 3 éîéí ááéú éöéá ìîåøéí îåáéìéí. äééðå 
îåøéí îëì äàøõ çì÷ðå åúé÷éí éåúø çì÷ðå ôçåú,ääøöàåú äéå îøú÷åú äðåùà äéä áéï 
îøëæ ìôøéôøéä .äåáàå îøöéí ìà ø÷ âéàåâøôéí åäåòìå äîåï ð÷åãåú  äáéãåàééí, òéøåú 
äôéúåç áàø ùáò åäðâá ùìðå. ñéøðå ááàø ùáò åñáéáúä, åáðúéáåú áäéìåìä ùì äááà 
ñàìé. ëì ääøöàåú äñéåøéí äéå îøú÷éí åëåìðå ðäððå îàåã. àðé øåöä ìäåãåú ìðâä ëäï 
òì äàéøâåï  úåãä ìîôîøéú ãìéä òì úîéëúä åäùúúôåúä åàðé îöôä ìäîùê ääùúìîåú 
á÷éõ. úåãä ùøåðä ñåôø
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: