[geoteach] ראלי פריז דקאר

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Jan 2005 21:58:01 +0200

áéîéí àìå îúðäì îøåõ ôøéæ ã÷àø. æå äæãîðåú ìøàåú ðåôéí îçì÷ òåìí ìà ëì ëê îåëø.
âí äæãîðåú ìä÷ìéè ðåôéí îéãáøééí ìäåøàú ôø÷ äâéàåîåøôåìåâéä äîéãáøéú.
îãé éåí áòøåõ äñôåøè á19:00 
ãð"ù
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: