[geoteach] Re: ú÷öéø âéàåìåâé

 • From: noga adi <noga_adi@xxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 12 Jan 2005 01:00:24 -0800 (PST)

áøöåðé ìäåãåú ìîùä òì äçåîø äîàìó ùàúä ùåìç.
àðé áèåçä ùøáéí îöèøôéí ìúåãä ùìé.
ùéäéä ø÷ èåá
ðâä
îùä çåèø <moshehot@xxxxxxxxxxxx> wrote:
ìîãøéê ìôúøåï çáì ùìà ðìîã ðåñó ú÷öéø âéàåìåâé.
http://www.nofey-golan.org.il/index.asp?id=546

îùä
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Yahoo! Mail - You care about security. So do we.

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: