[geoteach] äøöàåú îåîçéí

  • From: "Nava Beilitzki-Tzinori" <n_tzinori@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 10 Jan 2005 18:59:41 +0200

 
ìãìéä 

éùé åééðùèéï äåôúò îàåã îôðééúé (àîø ùòåã îåøä ôðúä àìéå) åàîø ùáëìì ìà ùàìå
àåúå,àáì æåäé éåæîä áøåëä. äåà ðåñò ìçå"ì åîåëï îàåã ìäâéò ìáéú äñôø ìàçø
çæøúå, åìãáø òì àñåðåú èáò áëìì îëéååï ùäöåðàîé ëáø ìà øìååðèé. îä ãòúê 

ðôâù ááéú éöéá äùáåò 

áúåãä åááøëä 

ðàåä öéðåøé
>From: Dalia Fenig <daliafe@xxxxxxxxxx> >Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>To: îåøéí <geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Subject: [geoteach] ãøåù îåøä áãçéôåú
>Date: Sun, 09 Jan 2005 22:10:36 +0200 >>ùìåí ìëåìí, >ìçèéáú áéðééí áøðø
áôúçú÷ååä ãøåù/ä îåøä ìâéàåâøôéä áîùøä îìàä. >ðà ìôðåú ìîðäìú âá' éùøàìä
ùòùåò èìôåï: 039320616 >áäöìçä >ãìéä ôðéâ
>>--------------------------------------------------------------------------
---- >ãìéä ôðéâ >îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú >îùøã äçéðåê
äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí >øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í >èì : 025603598  ô÷ñ:
025603596 >ðééã: 056282236 >  daliafe@xxxxxxxxxx > 
www.education.gov.il/geographya >>**************************** >øùú äîåøéí
ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí
åòìøùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>**************************** 

----------------------------------------------------------------------------
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger[1] Download
today it's FREE! 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMBEN/2728??PS=47575
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: