[geoteach] Re: öåðîé áéí äúéëåï

  • From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 10 Jan 2005 13:01:51 +0200

úé÷åï ÷ì, òì ôé äëúáä á"äàøõ" ùäéà ëðøàä äî÷åø ìàéðôåøîöéä, åìôé äáðúé äàøåò 
äîúåàø äúøçù áùðú 1400 ìôðé äñôéøä, ãâù, ìôðé äñôéøä.
áøåê ù÷ã

>From: "ofer" <bodek-o@xxxxxxxxxxxx>
>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>To: çðä ñéåï <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>CC: "ofer" <bodek-o@xxxxxxxxxxxx>
>Subject: [geoteach] öåðîé áéí äúéëåï
>Date: Mon, 10 Jan 2005 00:33:07 +0200
>
>ðéñéúé ìùìåç àìéëí îéãò ðåñó àåãåú äöåðîé , îùåí îä àððé îöìéç ìùãø àì øùú 
>äîåøéí àú äãåà"ì
>ìà àçæåø òì îä ùëáø ðëúá,àåñéó ø÷ ùôòí ÷øàúé îàîø åìàçø îñ' ùðéí øàéúé 
>úëðéú áòøåõ 8 .
>äîéåçã áëê äåà ùáòøê áùðú 1400-1450 ìòøê äúôøõ äø äâòù áàé ñï èåøéðé äùåëï 
>áîøç÷ ùì 1200 ÷î' îçåôé éùøàì åîöøéí
>äø äâòù äúôåöõ ,ëîòè ëåìå òó äùîééîä åçæø àì äéí.
>áî÷åí ùäéä äìåò ðåöø îòâï ù÷ééí òã äéåí.ôéöåõ äø äâòù éöø âì öåðîé àãéø àùø 
>ðò áîäéøåú àì çåôéå äîæøçééí ùì äéí äúéëåï. äâéò úåê ùòúééí ìòøê ìöôåï ñéðé 
>åîöøéí.
>âì æä ñçó àìéå àú îéîé äçåó áöôåï ñéðé åöôåï îöøéí åàôùø ìáðé éùøàì ìçöåú 
>àú äéí , ëùäîöøéí ðëðñå ìî÷åí ùîîðå ðñåâå äîéí äâéò äâì  (àå ñãøú âìé 
>öåðîé)åäñåó éãåò.
>òåã çåîø ìîçùáä:-îëú äçåùê ùäéà äîëä äìôðé àçøåðä éëåìä äéúä ìäéåú úåöàä ùì 
>ôìéèú òùï åàá÷ åôéç îàåúå äø âòù áñï èåøéðé.
>ìà îï äðîðò ùäúøáåú äîéðåàéú åùåëðé àééí àå çåôéí ðôâòå îàåúå öåðîé.
>çðä ñéåï àá÷ù òæøúê
>áîéãä ùãåàø æä ìà éòáåø áøùú ðà äòáéøé îàöìê.
>úåãä!
>òôø áåã÷
>****************************
>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>****************************

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! 
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: