[geoteach] דרוש מורה בדחיפות

  • From: Dalia Fenig <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: מורים <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 09 Jan 2005 22:10:36 +0200

ùìåí ìëåìí,
ìçèéáú áéðééí áøðø áôúç ú÷ååä ãøåù/ä îåøä ìâéàåâøôéä áîùøä îìàä.
ðà ìôðåú ìîðäìú âá' éùøàìä ùòùåò èìôåï: 039320616
áäöìçä
ãìéä ôðéâ

------------------------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí
øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í
èì : 025603598  ô÷ñ: 025603596 
ðééã: 056282236
 daliafe@xxxxxxxxxx
 www.education.gov.il/geographya

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: