[geoteach] משתתפים בצער

  • From: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 09 Jan 2005 00:56:28 +0200

ìçðéúä áøòí çáøúðå -  îãøéëú çè"ò áîçåæ ãøåí -
   îùúúôéí áöòøê òì îåú àéîê 
îôîøéú âéàåâøôéä - ãìéä åëì öååú ääãøëä .
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: