[geoteach] ניחומים

  • From: "Sara Brom" <sara@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 8 Jan 2005 22:05:07 +0200

òöåá ìé ìäòáéø éãéòä æå áøùú, àáì àúîåì, éåí å', ðôèø øúí áï éåñó, áðä ùì âéìä 
(îåøä ìâéàåâøôéä åçáøä á÷äéìú äîåøéí)
øúí äéä áï 10 åçöé. àøáò åçöé ùðéí ðìçí ëîå âáåø òã ùâáøä òìéå îçìú äñøèï.
äìåéä úú÷éí îçø (éåí à') áùòä 1430 ááéú äòìîéï ùì äîåòöä äàæåøéú âæø ááéú 
çùîåðàé.
éîéí èåáéí éåúø ìëåìðå

ùøä áøåí
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: