[geoteach] הבניין הכי גבוה בעולם

  • From: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 08 Jan 2005 09:29:50 +0200

ìîé ùîáëä àú ðôéìú äúàåîéí - àì ãàâä: äáðééï äëé âáåä áòåìí ëáø áùìáé áðéä - 
áèééôé áàñéä. øàå àú äàúø: www.tfc101.com.tw/english  îòðééï ìà? ðâä ëäï.
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: