[geoteach] Re: [geoteach] Re: התיחסות לדוח דברת

  • From: "Sara Brom" <sara@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 6 Feb 2005 20:05:24 +0200

ùìåí ìîåøéí åìîâéáéí,
àðé áàîú ùîçä òì äúòåøøåú äøùú áðåùà äùìëåú åòãú ãáøú òìéðå. àáì, äãáøéí öøéëéí 
ìöàú âí îçåõ ìøùú, ëîå ùòùå äîåøéí ìàæøçåú.
äòáåãä îåèìú òìéðå åòì àðùé äà÷ãîéä. ãìéä äéà òåáãú îùøã äçéðåê -  civil 
servant åëëæå äéà àéðä éëåìä ìäâéá åìôòåì.
ãåáøéí åëåúáéí øäåèéí îúåëéðå öøéëéí ìäúâééñ - îëúáéí ìîòøëú, ùéçåú áøãéå (éù 
òí îé ìãáø), öøéê ìçôù òéúåðàéí áòìé òðééï, àåìé çáøé ëðñú - á÷éöåø, öøéê 
ìäúçéì ìòùåú "øòù".
àçøú, ëîå ðéøéú - àðçðå ðòùä äñáä î÷öåòéú, åîä éäéä òì äúìîéãéí? àéæä úåöøéí 
øãåãéí úééöø äîòøëú?

áäöìçä

ùøä áøåí
From: "nirit ram-on" <geniritr6@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, February 06, 2005 6:17 PM
Subject: [geoteach] Re: äúéçñåú ìãåç ãáøú


> 
> îñëéîä îàåã òí ãáøéä ùì ãøåøä. 
> 
> åáåàå àùúó àúëí áî÷øä ôøèé.àðé îçôùú ëòú òáåãä (ò÷á îòáø ãéøä ìòéø
> àçøú).äúâåáä ùàðé î÷áìú  áãøê ëìì "àí äééú îìîãú ø÷ î÷öåò àçø.àðçðå äåìëéí
> åîöèîöîéí áúçåí äâéàåâøôéä".àìå úâåáåú ìà îòèåú ù÷áìúé.åîä äîñø ?àí áøöåðê
> ììîã ,àåìé ëãàé ùúçùáé òì äñáä (àå î÷öåò ääúîçåú äùðé ùìê). 
> 
> çáøéä, æä äæîï ìôòåì åîäø.ìà àëáéø áîéìéí òì çùéáåú äî÷öåò (ëåìðå îñëéîéí
> åàóäîðäìéí ). 
> 
> àê îðäìé áúé äñôø àåìé éòãéôå òåã ùòåú ìúìîéã áî÷öåòåú ä"îåòãôéí". 
> 
> àðé ôåðä ìãìéä áöåøê äîéãé ìôòåìä.
> 
>>From: drora <droraps@xxxxxxxxxx >Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx >To:
> geoteach@xxxxxxxxxxxxx >Subject: [geoteach] Re: [geoteach] äúéçñåú ìãåç ãáøú
>>Date: Sun, 06 Feb 2005 10:42:37 +0200 >>ìëì äîúééçñéí ìðåùàé åòãú ãáøú
> åîòîãä ùì äââ' ùìåí. >ìãáø áîñâøú ôåøåí îåøé äââ', æä ìùëðò àú äîùåëðòéí.
> äôåøåí äîöåîöí ùì äîåøéí >öøéê ì÷áì äçìèä òì úëðéú ôòåìä. ëîå îä òåùéí îåì
> âåøîé çåõ åî÷áìé ääçìèåú, >áùìá áå úú÷áì ääçìèä ùìà ìäëéì àú äââ' áîñâøú 9
> äî÷öåòåú!!? îä àæ? ëáø òëùéå >öøéëéí ìðäì ÷îôééï ôåìéèé ìëì ãáø ùì çùéáåú
> äåøàú î÷öåò äââ', äï áøîä >äìàåîéú äúëðåðéú åäï áøîä äâìåáìéú. æä àéððå
> úô÷éãä ùì äîôîøéú! âí äéà àçú >îúåê îñôø øá ùì îô÷çéí åéëåìú ääùôòä ùìä
> îåâáìì÷åìä äéçéã. æä úô÷éãä ùì >ååòãú äî÷öåò - òúéøú äôøåôñåøéí - ùðéäìå
> áòáø÷îôééðéí ì÷éãåí òðééðéäí >äî÷öåòééí, îøçáé îâåøéäí åäàåðéáøñéèä áä äí
> òåáãéí. àí î÷öåòí é÷ø ìäí çùåá >ùéù÷éòå áãåø ääîùê ùì äñèåãðèéí ùìäí. àí ìà
> éòùå ëï, âí îçì÷åúéäí ìââ' áñåôå >ùì úäìéê úñâøðä. ááøëä ìäîùê èåá éåúø.
> ãøåøä >>----- Original Message ----- >From: "àñà áàåîø" <assab@xxxxxxxxxxxx>
>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Sent: Sunday, February 06, 2005 10:06 AM
>>Subject: [geoteach] äúéçñåú ìãåç ãáøú >>>>ìðúé, >>ëì äëáåã åúåãä òì
> äúéçñåúêìðåùà. îñëéí òí ëì îéìä. áéîéí èøåôéí åîáåìáìéí >>ëàìä àðçðå ðåäâéí
> ëàéìå ëìåí - äëìáéí ðåáçéí åäùééøä òåáøú. âí ìé éù öéôéä >>ùáôåøåí äáà, àå
> àôéìå ÷åãí éòøê ãéåï òì î÷öåò äâéàåâøôéä åòì òúéãå. âí àðé >>çæøúé äáéúä
> îäôåøåí áäøâùä ÷ùä ùì ôñôåñ,  ùìà äéúä ùåí äúééçñåú ìòðééï. àí >>àðçðå ìà
> ðòùä - àó àçã ìà éòùä. àâá, àðé (åòåã îåøéí øáéí ìâéàåâøôéä), >>äééðå áëðñ
> äâãåì áéã-àìéäå, îä ÷øä îàæ? ðãä - ø÷ àëæáåú îäàøâåðéí >>ù"îééöâéí" àåúðå,
> àæìà ëãàé ìäúìåú éåúø îãé áëðñéí ëàìä. àðé ôåðä ìãìéä >>åìðåâä ìùðåú àú
> úëðéúäôåøåí äáà åìä÷ãéù àåúå ìòúéã äî÷öåò, àå ìçéìåôéï, >>ìäúëðñ ìôåøåí
> çéøåí÷åãí ìëï. >>îäîöèøó ìãàâä, >>àñà áàåîø >>****************************
>>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì
> øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>**************************** >>>>__________ NOD32 1.991 (20050203)
> Information __________ >>>>This message was checked by NOD32 antivirus
> system. >>http://www.nod32.com >>>>>>**************************** >øùú
> äîåøéíìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú
> äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>**************************** 
> 
> ----------------------------------------------------------------------------
> Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger[1] Download
> today it's FREE! 
> 
> --- Links ---
>   1 http://g.msn.com/8HMAEN/2737??PS=47575
> ****************************
> øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
> çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
>
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: