[geoteach] Re: [geoteach] Re: משפטי מחץ

  • From: "ofer" <bodek-o@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <nimrodnegev@xxxxxxxxxxx>, <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 23 Jul 2007 22:28:36 +0300

çáøä òøá èåá!
úîéã äéëï ùéù éäåãé àçã éù ùúé ãòåú,úàøå ëîä îåøéí éù ìðå.
âí áñôøåú åäñèåøéä,çéáåø åìùåï äîåøéí àåñôéí äáø÷åú åìà ôòí àçú ðúðå ìé ì÷øà àú 
àîøé äùôø ùì éìãééðå.
àéùéú àðé áòã ìàñåó àú àîøé äùôø å÷öú ìöçå÷-îãåò ìà?. äáéèå áãéå÷ îäå èìôåï 
ùáåø. áøåø ùìà äîåøéí äëðéñå àú äàîéøåú ìôé äúìîéãéí àåìí îòðééï ìøàåú
òã äéëï éãí îâòú ëùäí ëåúáéí îäøäåøé ìéáí.
úìîéã àçã ëúá ùôéúåç øùú äúçáåøä áòåì"ù éàôùø ìäòð÷ú ñéåò ùì èëðàé ìîëåðåú 
ëáéñä. æä îùòùò åìà ùí àú äúìîéã ììòâ.
÷öú äåîåø ìà îæé÷,
å÷öú ìôðé äùéðä- àçã äéòãéí ùì èøðñ àîæåðñ äåà:- "äâòä îäéøä î÷öä àçã ìùðé".
åòåã:- "ìåéðéí îèéàåøåìåâéí éëåìéí ìîãåã îæâ àåéø ìîùê æîï îøåç÷".
åáâéàåâøôéä äòéøåðéú :- "ìãåâîà îåãéòéï î÷åí ùáå äçìéèå ìäâãéì àú ùèç äîãéðä".
àæ áàîú, àí ìà ðöç÷ ÷öú åðùúåáá îòè - ðúçéì áäìéëé âøéàèøéä îú÷ãîéí ùîåáéìéí 
ìáéú àáåú.

 




 
----- Original Message ----- 
From: "nimrod negev" <nimrodnegev@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, July 23, 2007 9:35 PM
Subject: [geoteach] Re: îùôèé îçõ


> à- àðé áòã ùéòìå ùèåéåú ùì îåøéí.
> á- éù äáãì âãåì áéï äåîåø ììòâ. îåúø ìöçå÷. àôùø ìçùåá ùäúìîéãéí àå ääåøéí 
> ìà öåç÷éí òì äîåøéí.
> â- ëì òåã ìà çåáø ùí ìîùôè æä äåîåø.
> ã- äòìáåú äéà áøøä áééãé äî÷áì.
> ä- æä ìà öçå÷ òì òöîéðå ëé úîéã åìòåìí éäéå ùèåúðé÷éí. åàí æä òì òöîéðå, àæ 
> äöçå÷ èåá ìáøéàåú... åàéï áøéà îàùø ìöçå÷ òì òöîê. áîéåçã áçåôù!
> öäðå, äçééí éôä å÷öøéí îäöôåé!
> ðîøåã
> 
> 
>>From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
>>Reply-To: baruchshaked4@xxxxxxxxxxx
>>To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>Subject: [geoteach] îùôèé îçõ
>>Date: Mon, 23 Jul 2007 17:30:38 +0300
>>
>>îéùäå îöà ìðëåï ìäòìåú ãáøéí îúåê áçéðåú äáâøåú. àìå äí úìîéãðå, åìòâ òìéäí
>>äåà áîéãä øáä ìòâ òì òöîðå. éù äáãì áéï öéåï ôðéðéí ëàìå àå àçøéí áùéçåú
>>ôðéîéåú, ìáéï äòìàä áôåøåí ùàéððå éåãòéí îé òåã ùåæó áå àú òéðéå. úàøå ìëí
>>ùîéùäå éòìä áôåøåí úìîéãéí ùèåéåú ùì îåøéí.
>>æå ìôçåú ãòúé. çéñëå àú äàðøâéä ëãé ìä÷èéï àú äáåøåú, åàì úðöìå àåúä ëãé
>>ììòåâ ìä.
>>áøåê ù÷ã
>>
>>_________________________________________________________________
>>Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
>>http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
>>
>>****************************
>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>>çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
>>****************************
> 
> _________________________________________________________________
> Local listings, incredible imagery, and driving directions - all in one 
> place! http://maps.live.com/?wip=69&FORM=MGAC01
> 
> ****************************
> øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
> çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
> ****************************
>
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: