[geoteach] Re: [geoteach] מבחני מיצב בכיתות ח' השנה

 • From: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>
 • To: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>, geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 06 Sep 2004 23:49:39 +0200

http://207.232.9.131/haaracha/mifratim/science_h_sd.pdf
 ----- Original Message ----- 
 From: ðâä ëäï 
 To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, September 06, 2004 11:12 PM
 Subject: Re: [geoteach] îáçðé îéöá áëéúåú ç' äùðä

 ùìåí òìéæä ,

 ìöòøé âí äùðä áôøñåí äøùîé àéï æëø ìðåùàéí äâéàåâøôééí. ìéúø áéèçåï àðé
 îòáéøä àú ëúåáú äàúø áå îúôøñîú øùéîú ðåùàé äîéöá - ùëì àçã éåëì ìáãå÷.
 åáäæãîðåú çâéâéú æå àðé øåöä ìäöèøó ìáøëåú ùì ëåìí ìùðä èåáä, îòðééðú, åù÷èä
 ìëì äîåøéí áàùø äí.

 http://207.232.9.131/haaracha/mifratim/science_h_sd.pdf

 ðâä ëäï.
 ----- Original Message ----- 
 From: "Aliza Berman" <alizb@xxxxxxxxxxxxx>
 To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 Sent: Monday, August 30, 2004 12:13 PM
 Subject: [geoteach] îáçðé îéöá áëéúåú ç' äùðä


 ùìåí ìëåìí
 äàí äùðä éù çì÷ ìâéàåâøôéä áîáçðé äîéöá áëéúåú ç'?
 òìéæä


 ****************************
 øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
 ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
 çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
 ****************************


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: