[geoteach] FW: ùðä èåáä òí"ùðåèåáåú"

  • From: "nimrod negev" <nimrodnegev@xxxxxxxxxxx>
  • To: YoramAz@xxxxxxxxxxxx, terner@xxxxxxxxxx, rubikd@xxxxxxxxxx, ronit@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ohadot_b@xxxxxxxxxx, hannah@xxxxxxxxxxxx, geoteach@xxxxxxxxxxxxx, david@xxxxxxxxxx, danielamo@xxxxxxxxxxxxxxxx, avinanh@xxxxxxxxxxx, asafcodish@xxxxxxxxx, 7days@xxxxxxxxxxxxx, motiv@xxxxxxxxxxx, kuras@xxxxxxxxxxxx, irisk@xxxxxxxxxxx, haim@xxxxxxxxxxxxx, EranE@xxxxxxxxxx, sarim@xxxxxxxxxxx, ruths@xxxxxxxxxxx, ronik@xxxxxxxxxxx, rikik@xxxxxxxxxxx, einatc@xxxxxxxxxxx, carmela@xxxxxxxxxxx, boozy@xxxxxxxxxxx, anatb@xxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 10 Sep 2007 08:17:31 +0000

áàîöòåúí ùðä èåáä ìëåååìëí!
îëååìðå!
äðâáéí.

>
>Subject: ùðä èåáä òí "ùðåèåáåú"
>Date: Sun, 9 Sep 2007 17:32:24 +0200
>
>îöâú "ùðä èåáä òí ùðåèåáåú" äåëðä òáåø ëì àìä ùäúòééôå îäáøëåú äéáùåú
>åçñøåú äðùîä äîú÷áìåú áSMS, åòáåø
>àìä äæåëøéí áâòâåò àú ääúøâùåú áôúéçú äîòèôåú ä÷èðåú ùäáéà ìðå äãååø
>äùëåðúé, îòèôåú òí "ùðåèåáåú" åáäï áøëåú àéùéåú îøâùåú.
>
>äðàä îåáèçú áöôééú äîöâú!!!
>áøëå áòæøúä àú çáøéëí - äí éåãå ìëí!
>
>ìöôéä áîöâú - ìçöå ëàï (æîï äåøãä - ëòùøéí ùðéåú áìáã)
><http://www.nostal.co.il/happyRoshHaShana2007.pps>
>
>ùðä èåáä,

>àúø ðåñèìâéä àåðìééï -ùéîåø äúøáåú äéùøàìéú
>www.nostal.co.il <http://www.nostal.co.il>
>
>
>

_________________________________________________________________
Get a FREE small business Web site and more from Microsoft® Office Live! 
http://clk.atdmt.com/MRT/go/aub0930003811mrt/direct/01/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: