[geoteach] עלון מספר 3

  • From: Dalia Fenig <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: מורים <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Jan 2005 03:40:48 +0200

ùìåí ìëåìí,
òìåï äîåøéí ìçèéáä äòìéåðä  (îñôø 3 ) ðùìç ìëì áúé äñôø äòì éñåãééí (2000 
òåú÷éí). î÷ååä ùúäðå îîðå. á÷øåá ðëðéñ àåúå ìàúø äîôî"ø.
áäæãîðåú æå àðé îåãä ìãâðéú ùãä òì äòáåãä äøáä ùäù÷éòä áàéñåó äçåîø åáäáàúå 
ìãôåñ åëï ìùøä áøåí ùòáøä òì äçåîø åäòéøä.
÷øéàä ðòéîä
ãìéä ôðéâ
------------------------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí
øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í
èì : 025603598  ô÷ñ: 025603596 
ðééã: 056282236
 daliafe@xxxxxxxxxx
 www.education.gov.il/geographya
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: