[gcc] Homepage....

  • From: "jochen.kuehner" <jochen.kuehner@xxxxxx>
  • To: <gcc@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 9 Sep 2001 11:35:54 +0200

Ok nun gibts vun mir au no e Layout...

mir hen doch eh gsacht jeder soll ehns erstelle un dann kitzeln mers beschde
raus...

hier de url:
http://reboot.at/gcc

is au uf em jti space han awer mol e kurzurl erstellt!

...

cu leudz!


Other related posts:

  • » [gcc] Homepage....