[freeciv.ru] S2_0 ru.po diff

 • From: Egor Vyscrebentsov <evyscr@xxxxxxxxx>
 • To: Freeciv.ru <freeciv.ru@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 10 Mar 2006 21:34:06 +0300

Доброго времени суток!

Исправлены 2 fuzzies, переведены 2 untranslated.
Исправлена формула Plural-Forms.

Два исправления: "Авто центрирование" заменено на "Авто-центрирование".

-- 
Thanks, evyscr
Index: ru.po
===================================================================
--- ru.po    (revision 11750)
+++ ru.po    (working copy)
@@ -1,23 +1,23 @@
-# Copyright (C) 1999-2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Dmitriy Genzel <dg@xxxxxxxxxxxx>, 2001-2005.
-# Egor Vyscrebentov <evyscr@xxxxxxxxx>, 2003-2005.
-# Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>, 2003-2005.
+# Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Dmitriy Genzel <dg@xxxxxxxxxxxx>, 2001-2006.
+# Egor Vyscrebentov <evyscr@xxxxxxxxx>, 2003-2006.
+# Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>, 2003-2006.
 #
-# Email all translators at: freeciv-ru@xxxxxxxxxxxxxxx
+# Email all translators at: freeciv.ru@xxxxxxxxxxxxx
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Freeciv-2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-03-05 20:42-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-25 12:31+0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-03-10 21:31+0300\n"
 "Last-Translator: Egor Vyscrebentsov <evyscr@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Russian <ru@xxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : "
+"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: common/city.c:266
 msgid "?redundant:*"
@@ -1406,7 +1406,7 @@
 
 #: server/civserver.c:197
 msgid " -P, --Ppm\t\tSave ppms of the map when saving the game.\n"
-msgstr ""
+msgstr " -P, --Ppm\t\tóÏÈÒÁÎÑÔØ ppm-ÆÁÊÌÙ ËÁÒÔÙ ÐÒÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÉ ÉÇÒÙ.\n"
 
 #: server/civserver.c:198
 msgid " -r, --read FILE\tRead startup script FILE\n"
@@ -2248,12 +2248,12 @@
 #: server/connecthand.c:244
 #, c-format
 msgid "Invalid username '%s'"
-msgstr "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '%s'"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '%s'"
 
 #: server/connecthand.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s was rejected: Invalid name [%s]."
-msgstr "%s ÂÙÌÏ ÏÔËÁÚÁÎÏ × ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÉ: ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ."
+msgstr "%s ÂÙÌÏ ÏÔËÁÚÁÎÏ × ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÉ: îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÉÍÑ [%s]."
 
 #: server/connecthand.c:254
 #, c-format
@@ -2261,9 +2261,9 @@
 msgstr "'%s' ÕÖÅ ÐÏÄËÌÀÞÅÎ."
 
 #: server/connecthand.c:257
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s was rejected: Duplicate login name [%s]."
-msgstr "%s ÂÙÌÏ ÏÔËÁÚÁÎÏ × ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÉ: ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ."
+msgstr "%s ÂÙÌÏ ÏÔËÁÚÁÎÏ × ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÉ: äÕÂÌÉÒÕÀÝÉÊ ÌÏÇÉÎ [%s]."
 
 #: server/connecthand.c:285
 #, c-format
@@ -8304,11 +8304,11 @@
 
 #: client/options.c:104
 msgid "Auto Center on Units"
-msgstr "á×ÔÏ ÃÅÎÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ"
+msgstr "á×ÔÏ-ÃÅÎÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ"
 
 #: client/options.c:105
 msgid "Auto Center on Combat"
-msgstr "á×ÔÏ ÃÅÎÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÂÉÔ×Å"
+msgstr "á×ÔÏ-ÃÅÎÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÂÉÔ×Å"
 
 #: client/options.c:106
 msgid "Focus on Awakened Units"
@@ -8316,7 +8316,7 @@
 
 #: client/options.c:107
 msgid "Allow goto into the unknown"
-msgstr ""
+msgstr "òÁÚÒÅÛÉÔØ éäôé ë × ÎÅÒÁÚ×ÅÄÁÎÎÙÅ"
 
 #: client/options.c:108
 msgid "Center map when Popup city"

Other related posts:

 • » [freeciv.ru] S2_0 ru.po diff