[fep] seminário

 • From: Thiago Maximo <thiago_fmt@xxxxxxxxxxxx>
 • To: Georgia <gecodato@xxxxxxxxxxxx>, nemitala@xxxxxxxxx,fep@xxxxxxxxxxxxx, ic_pelletron@xxxxxxxxxxxxxxxxxx,Thiago Maximo <maximo@xxxxxxxxxxxxx>, rizzutto@xxxxxxxxx,tabacniks@xxxxxxxxx, zambom@xxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 24 Nov 2003 14:20:22 -0300 (ART)

 Seminário do grupo de Física Aplicada com Aceleradores 
" Diodos Semicondutores? 
  
   Alexandre Sansigolo Lujan 
            Físico da Semikron Semicondutores Ltda. 
 
                 Sala de Seminários do Pelletron 
                 25 de novembro de 2003, 17:30h, terça-feira 

---------------------------------
Yahoo! Mail - 6MB, anti-spam e antivírus gratuito. Crie sua conta agora!

Other related posts:

 • » [fep] seminário