(no subject)

  • From: "Georgia" <gecodato@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "fep" <fep@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Nov 2003 13:29:04 -0300

Por mim tudo bem na quinta pela manhã.
Georgia

Other related posts: