[fda-list] Fw: Myśli zebrane]

 • From: "Katarzyna Barczyk" <kbarczyk@xxxxxxxxxxxxx>
 • To: "Jerzy Barczyk" <barczykj@xxxxxxxxxxxxxx>,"Andrzej Jozefczyk" <andrzejj@xxxxxxxxxxxxx>,"Anna Woloszyn" <annaw@xxxxxxxxxxxxx>,"BielcowSoftSystem" <bielec@xxxxxxxxxxxxx>,"Grzegorz Wozniak" <grzegorzwozniak@xxxxxxxxx>,"Krzysztof Moskal" <krzystof@xxxxxx>,"Krzysztof Orkisz" <orkiszk@xxxxxxxxxxxxxx>,"Marcin Dec" <marc@xxxxxxxxxxxxx>,"Marcin Zieba" <mzieba@xxxxxxxxxxxxxx>,"Marek Bartnikowski" <marek@xxxxxxx>,"Marek Gazda" <marekg@xxxxxxxxxxxxx>,"Mateusz Luksik" <luksik@xxxxxxxxxxxxx>,"Moatassem El Joundi" <MElJoundi@xxxxxxxx>,"Pawel Materniak" <pmater@xxxxxxxxxxxxx>,"Rafal Michalczyk" <rafalmi@xxxxxxxxxxxxx>,"Witold Kawa" <witekk@xxxxxxxxxxxxx>,"5 FDA" <fda-list@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 20 Sep 2001 09:04:00 +0200


Kup sobie psa. To jedyny sposób, aby¶ móg³ nabyæ mi³o¶æ za pieni¹dze. 
¶w. Augustyn 
 
 
 
 

Prawda istnieje. Wymy¶la siê tylko k³amstwo. 

Georges Braque 
 
 
 
 
 
 

Prawda w odró¿nieniu od k³amstwa nie musi byæ prawdopodobna. 

Kumor 
 
 
 
 
 
 

Moderni¶ci, jak zawsze sentymentalni, odmieniaj¹ s³owo 'mi³o¶æ' przez wszystkie 
przypadki, a¿ ¶wiat dostaje odruchu wymiotnego na sam d¼wiêk tego 
najwspanialszego z ludzkich s³ów 

Gilbert Chesterton 
 
 
 
 
 
 

Niektórzy ludzie maj¹ tak otwarte umys³y, ¿e mózg im wycieka. 

Flannery O'Connor 
 
 
 
 
 
 

B³ogos³awiony ten, co nie maj¹c nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w 
s³owa! 

Julian Tuwim 
 
 
 
 
 
 

Mieæ wielu przyjació³, to nie mieæ ¿adnego. 

Arystoteles 
 
 
 
 
 
 

Przyzwyczajenie staje siê poniek¹d drug¹ natur¹. 

Arystoteles 
 
 
 
 
 
 

Muzyka wp³ywa na uszlachetnienie obyczajów. 

Arystoteles 
 
 
 
 
 
 

Niech mnie bogowie strzeg¹ od przyjació³. Z nieprzyjació³mi sam sobie dam rade. 

Antygon II Doson 
 
 
 
 
 
 

Je¿eli nie wiesz cz³owieku jak post¹piæ - na wszelki wypadek post¹p uczciwie. 

Antoni S³onimski

 
 


Ci którzy maj¹ s³ab¹ g³owê czê¶ciej, niestety, my¶l¹ ni¿ pij¹. 

Jakub Thoule

 
 
Kochani, wzruszenie nie pozwala nam ¶cisn¹æ was za gard³o! 

Jonasz Kofta 
 
 
 
 
 
 

Klimat jest tym, czego oczekujesz. Pogoda jest tym, co dostajesz. 

Robert Anson Heinlein 
 
 
 
 
 
 

Cz³owiek jest jak stolarz. Stolarz ¿yje, ¿yje, a potem umiera. Tak te¿ bywa z 
cz³owiekiem. 

Szolem Alejchem 
 
 
 
 
 
 

Tak zwana nowa moralno¶æ zbyt czêsto przypomina star¹ niemoralno¶æ. 

lord Shawcross 
 
 
 
 
 
 

Mê¿czyznê mo¿na nauczyæ m¹dro¶ci, kobieta musi siê z ni¹ urodziæ. 

Aleksander ¦wiêtochowski 
 
 
 
 
 
 

Zalecenia moralistów, by cz³owieka traktowaæ jako cel, s¹, jak dot¹d, brane na 
powa¿nie jedynie w ko³ach wojskowych. 

Jakub Thoule 
 
 
 
 
 
 

Sztuczna inteligencja jest niczym przy prawdziwej g³upocie. 

Elbert Hubbart 
 
 
 
 
 
 

Dzisiaj du¿o ³atwiej jest byæ przyzwoitym cz³owiekiem. Ka¿dy bez trudu mo¿e siê 
wznie¶æ do wymaganego poziomu etyki, gdy¿ ten obni¿y³ siê do poziomu ka¿dego. 

Waldemar £ysiak 
 
 
 
 
 
 

Cnotliwa kobieta nie goni za mê¿em, bo kto to widzia³, ¿eby pu³apka goni³a 
mysz? 

Julian Tuwim 
 
 
 
 
 
 

Dawniej dziewczêta rumieni³y siê, kiedy siê wstydzi³y, dzi¶ siê wstydz¹ gdy siê 
rumieni¹. 

Maurice Chevalier  
 
 
 

Prawda jest nieskoñczenie poznawalna. 

S³awomir Bordzañ  
 
 
 

Cz³owiek, który mówi: "tego nie da siê zrobiæ", nie powinien przeszkadzaæ temu, 
który to robi. 

przys³owie chiñskie  
 
 
 

Wszyscy wiedz¹, ¿e czego¶ nie da siê zrobiæ, a¿ znajduje siê taki jeden, który 
nie wie, ¿e siê nie da, i on to robi. 

Albert Einstein  
 
 
 

Z dwóch pó³dupków mo¿na zrobiæ dupê, ale z dwóch pó³g³ówków nie da siê zrobiæ 
g³owy. 

W³adys³aw Nowakowski  
 
 
 

Nie ma odpornych na ciosy, s¹ tylko ¼le trafieni. 

Jerzy Kulej  
 
 
 

Ja zawsze mam racjê. Raz mi siê wydawa³o, ¿e nie mam racji, ale okaza³o siê, ¿e 
by³em w b³êdzie. 

Grzegorz J. Gigol  
 
 
 

Szczê¶cie to jedyna rzecz, która siê mno¿y, kiedy siê j¹ dzieli. 

Albert Schweizer  
 
 
 

Od samego mieszania herbata nie staje siê s³odsza. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Nie przejmuj siê, gdy inni ciê nie rozumiej¹; martw siê raczej wtedy, gdy ty 
nie potrafisz zrozumieæ innych. 

Paul Claudel  
 
 
 

Nie wierzê w astrologiê, bo jestem spod znaku Ryb, a Ryby nie wierz¹ w 
astrologiê. 

(?)  
 
 
 

Smutne serce gorse ni¼li choro¶æ - pilniej c³owieka u¶mierzci. 

Jan Krzeptowski z Ko¶cielisk (Saba³a).  
 
 
 

Do przodka siê nie pchaæ, na tyle nie zostawaæ, a i w ¶rodku za d³ugo nie 
siedzieæ. 

Jan Krzeptowski z Ko¶cielisk (Saba³a).  
 
 
 

Ziemia jest kolebk¹ ludzko¶ci, ale nie mo¿na wiecznie ¿yæ w kolebce. 

Konstanty Cio³kowski  
 
 
 

Kiedy¶ antysemit¹ by³ ten, kto nienawidzi³ ¯ydów. Dzisiaj antysemit¹ jest ten, 
kogo nienawidz¹ ¯ydzi. 

Joseph Sorban  
 
 
 

Pó³prorok jest ca³ym g³upcem. 

(?)  
 
 
 

pó³prawda + pó³prawda = dwa k³amstwa. 

Grzegorz J. Gigol  
 
 
 

Cz³owiek m¹dry wiêcej po¿ytku wyci¹gnie z posiadania wrogów, ni¿ g³upiec z 
posiadania przyjació³. 

Baltasar Gracian y Morales  
 
 
 

Ma³¿eñstwo, to dzielenie we dwoje problemów, których by siê nie mia³o gdyby siê 
by³o samemu. 

(?)  
 

S¹ cnoty zastrze¿one wy³¹cznie dla bogactwa. 

Antoine Rivarol  
 
 
 

Gdy na ¶wiêtego Prota jest pogoda albo s³ota, to na ¶wiêtego Hieronima jest 
deszcz albo go ni ma. 

Kornel Makuszyñski  
 
 
 

Dziecko staje siê m³odzieñcem, gdy przestaje pytaæ sk¹d siê wziê³o i przestaje 
mówiæ dok¹d idzie. 

(?)  
 
 
 

Mêdrzec, to kto¶, kto nie maj¹c nic do powiedzenia, nie próbuje tego 
udowadniaæ. 

(?)  
 
 
 

Mê¿czy¼ni zawsze chc¹ byæ pierwsz¹ mi³o¶ci¹ kobiety, kobiety za¶ chc¹, ¿eby 
mê¿czyzna by³ ich ostatni¹. 

Oscar Wilde  
 
 
 

Najgorsze, to jak siê zorientujemy, ¿e to co ludzie o nas gadaj¹ za plecami 
jest prawdziwe. 

Oscar Wilde  
 
 
 

Dzieci najpierw kochaj¹ rodziców. Jak podrosn¹, osadzaj¹ ich. Czasami 
wybaczaj¹. 

Oscar Wilde  
 
 
 

Klasyka, to to, co wszyscy chcieliby przeczytaæ i czego nikt nie czyta. 

Mark Twain  
 
 
 

Wódka, to bardzo niedobry napój. Szczególnie niedobra wódka. 

Bernard Shaw  
 
 
 

Je¶li uwa¿acie, ¿e pieni¹dze szczê¶cia nie daj¹, to mi je oddajcie 

Jules Renard  
 
 
 

S¹ mê¿czy¼ni, którzy w ¿yciu dostali to, na co sobie zas³u¿yli. Reszta, to 
kawalerowie. 

Sacha Guitry  
 
 
 

Pewna bardzo porz¹dna kobieta po¶lubi³a rogacza. Od tego czasu puszcza siê ze 
wszystkimi. 

Sacha Guitry  
 
 
 

Do zawarcia ¶lubu potrzeba ¶wiadków, tak jak do wypadku albo pojedynku. 

Sacha Guitry  
 
 
 

Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem ca³kowicie obiektywny. 

Grzegorz J. Gigol  
 
 
 

Nie mów niedbale o powa¿nych sprawach, ani uroczy¶cie o marnych. 

Arystoteles  
 
 
 

...gdybym przesta³ byæ "oszo³omem", wówczas ojciec wsta³by z grobu i da³by mi 
po pysku. 

Waldemar £ysiak  
 
 
 

Niewa¿ne, ¿e nie znasz ortografii! Grunt, ¿e wys³owi³e¶ my¶l i wys³a³e¶ j¹ w 
Internet... A w³a¶ciwie nie musi w tym byæ nawet ¿adnej my¶li -- wystarczy, ¿e 
dobrze ci z tym, ¿e¶ napisa³... 

Lucia Mu¹ková  
 
 
 

Signum temporis: nikt nie wie, co to znaczy "signum temporis". 

¯arko Petan  
 
 
 

Gdyby dureñ zrozumia³, ¿e jest durniem, automatycznie przesta³by byæ durniem. Z 
tego wniosek, ¿e durnie rekrutuj¹ siê jedynie spo¶ród ludzi pewnych, ¿e nie s¹ 
durniami. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Polemika z g³upstwem nobilituje je bez potrzeby. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

W pi¹tek pobo¿ni kanibale zjadaj¹ rybaków. 

¯arko Petan  
 
 
 

Przez higienê mózgu wystrzegam siê przede wszystkim kontaktu z durniami. 

Stanis³aw Cat-Mackiewicz  
 
 
 

Lektura wy³¹cznie wspó³czesnych autorów wysusza mózg. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Kiepska to prawda, która nie mo¿e doj¶æ do ludzkiej ¶wiadomo¶ci bez reklamy. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Przekora jest intelektualnym instynktem samozachowawczym. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Wiadomo¶ci s¹ ersatzem prawd. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Nie nale¿y che³piæ siê tym, ¿e ma siê s³uszno¶æ, bo to nie nasza zas³uga, lecz 
prawdy, z pomoc¹ której zyskali¶my przewagê. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Tolerowaæ nie znaczy zapomnieæ, ¿e to co tolerujemy na nic wiêcej nie 
zas³uguje. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Rado¶æ negatywna, rado¶æ z tego, ¿e przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi 
ma³ych, niezdolnych do wziêcia odpowiedzialno¶ci za ca³o¶æ. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Koszty postêpu mo¿na obliczaæ w g³upcach. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

5 minut rozmowy z durniem wystarczy by zidiocieæ na rok. 

Ben Akiba  
 
 
 

Cz³owiekowi nie jest potrzebne u¿ywanie, cz³owiekowi potrzebna jest ¶wiadomo¶æ, 
¿e gdyby chcia³, móg³by u¿ywaæ. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Tylko niewiele dyskusji jest czym¶ wiêcej ni¿ debatami miêdzy trywialno¶ci¹ i 
g³upot¹. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Postêpowca nikt nie potrafi uzdrowiæ. Nawet powtarzaj¹ca siê panika, w jaka 
wprawia go postêp. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Tytaniczne rewolty przeciw Bogu koñcz¹ siê cotygodniowymi wizytami w burdelu za 
rogiem. 

Miko³aj Gomez Davilla  
 
 
 

Musisz byæ ca³y czas w ruchu. Przecie¿ jeszcze ¿aden pies nie obsika³ jad¹cego 
samochodu. 

Tom Waits  
 
 
 

Coraz wiêcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyraziæ to w 
s³owach. 

Stefan Kisielewski  
 
 
 

Najtrudniej zbiæ argumenty kogo¶ mówi¹cego nie na temat. 

Stefan Kisielewski

-- 
Aby zrezygnowaæ z subskrypcji napisz do fda-list-request@xxxxxxxxxxxxx ze 
s³owem 'unsubscribe'w temacie listu.

Other related posts:

 • » [fda-list] Fw: Myśli zebrane]