[FLUG] Re: Contatti IM

  • From: Eagleone <andrea.scavolini@xxxxxxxxx>
  • To: fanolug@xxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 3 Apr 2006 12:11:19 +0200

Mailing List del Fortunae LUG
============================
On 4/3/06, Carlo Minucci <gecco@xxxxxxxxxxxx> wrote:
> skype:
Cacchio e' vero...

Skype: eagleoneandrea
--
Historia docuit quantam nos iuvasse illa de Linux kernel

Other related posts: