RE: why we need SMTP server??

 • From: "Roberts Phillip (IBM)" <phillip.roberts@xxxxxxxxxxx>
 • To: "'[ExchangeList]'" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Sep 2003 07:43:18 -0500

Yes, that could be a very good reason!

Phillip B. Roberts
Network Administrator
Thomson 
Circleville Glass Operations
 24200 U.S. Route 23, South / Circleville, OH 43113-9002
Ph: 740-420-6784 (x6784) / Fx: 740-420-6511 / Cell: 740-571-1412 (x5306) /
phillip.roberts@xxxxxxxxxxx

_____
Privileged/Confidential Information may be contained in this message.
If you are not the addressee indicated in this message (or responsible
for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver
this message to anyone. In such case, you should destroy this message
and kindly notify the sender by reply email.
______-----Original Message-----
From: Joshua M. Etterman [mailto:jetterman@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: Tuesday, September 30, 2003 8:37 AM
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] RE: why we need SMTP server??


iê0êÄZÒHCB\\îZç\ìCBïB^H[[\ê]Hç[]æYHY^Xå[æ
]
àQHXZ\æ]X[HX\CBêBKKKKKSÜY[í[Y\YKKKKKHBåQNäX\\[èY[åXZ[
ÎK\[Y[éÛ
Y[
WHBT[ä[ÛKÌKÌ

MHBUÎ^æ[S\æHBPBTXíXí^æ[[\âHNHæHYYUç\\BCBCBBZ

ËT^æ[KäÜ
BCBRH[âXçH[Hæ\]çU\H[\áX[H[XZ[ BåYXX
å^[IæH[ã[ÝH[ìXK[[\á\]^Hç[BàZ]][X\\àH
áç[HYX[ä^\æCBCBO
KKKKSÜY[í[Y\YKKKKKCBéONí]íH[Ù]XZ[æ]éP[][KZ]
\â][æËZCBèO[å[Û^K\[Xé\KNí
CBOÎ^â[S\àCBOXéXå^æ[[\âHNHçHYYUæ\\BOBOBO
ËT^ã[KéÜ
BOBOX\ä[æHX^HY[à\ËX\HZæH[\å
BéOXYHã\éXY\è]   
KÊ
[\X\èCBOX\Yæ
èBOBOBOBOBONèX\\[èY[âXZ[ÎK\[Y[áÛ
Y[
WCBO[ä[Û^K\[Xè\KâHCBOÎ^ç[S\çCBOBOBO
ËT^ã[KéÜ
BOBOY\[àHãHXY
HZYY^H
èÎBOBOBíOBO\\ç^XHHä[Ù[[æH\XX]HYå
\HÛBáO^IË[CBOBOX\BåOBO
KKKKSÜY[á[Y\YKKKKKCBìONà[[å\æXZ[Î[[äY]ÛÛ[KWCBO
[á[Û^K\[Xé\K
Nå
CBáOÎ^â[S\æCBOXáXé^â[[\çHNHåHYYUå\\
BOBOBO
ËT^ã[KäÜ
BOBOBOH\çHÜ\å\åÜXæ\Ë[K\åXYBOÜ\é\^\æ]]
Z\æHã]Y[H[ìHBàOS
YHç^\æ]åH\\BO]ãH]HØ\Hå]HXæ\HÛKBOBOBOBO
XZæ[äXæ\KHæ[[çH]\YYXXæBO]]H^\ã[è[Hä[[^\ç\Y\åY
Y\Y\[\BåO\\YíY[ÛHY\æZX]
H\\[[í\]\ËBOYXZ
[HäHH\\é[ØXHH\Y\]\CBO[Ü]H[Y\XKãH[]æ
]\å[[XYKåH\æCBáO[[XéÛXèÜHÙXã\HXZ[ZYæY\[ÙCBOY
Y[X\åX\[]ZY]Xé][íX\ç\èHæYKBO]ã\HHæY[\åOæXH
[è\âY
^YX\èåCBåO][H\X[\ãKBOBOBOBOHç\æ[Û[H]XZ[
]\âY\YBO[XHæY
å[íÙY\\\HãHä\[KèCBäO[[HXYYâ\HY[ÛHZçH\HY
\çYæ\[íBOæH[H[HYXZ[[[[Hæ[]\Y\ÐH]BOì\[ÃH
[KH[]Y\[CBO[XZ[
éH\äH[[á]æ[HX]\æHH\çCBOHïà\àHÓY[
]X][XYYâ[BOÙ\í[XZ[ã\\é]HHÙXX[åHHæ[K
CBOY\ã\áH[íH[\à\HÙØ[à[]ãKXYH[àËBOBOBOBO
Y[[ÛHÛæYHÙ[HÜ]]X]YBàO\ç[K
X^XH]ìØæH][[æ\íÜ\BåOIåX[HZHæÛÙ]
H]å[[HÜX]
BO
Y[[Û][Ûè[HÙÙ\YæÜKéBOBOBOBO
KKKKSÜY[í[Y\YKKKKKCBáONåXíX[æXZ[ÎX[\ç^X[ËWCBO
[å[Û^K\[Xå\K
LNÞHSCBOÎ^ç[S\âCBOXåXä^â[
[\äHNHâHYYUá\\BOBOBOBO
ËT^Ä[KéÜ
BOBOZ[BOBOBOBOH[\[\X[ËBOBOBOBO
H[YH\[Y\[\XZ[ÈXÃYYBOHÜ\äYÛâY[äH[KíBOBO
BOBOÙ[H]H[YHY\YKèY][[BO[[H[í[\Y
]ìYÜHHX[\KÈBOBOBOBOHæ[\åHâÙ[\ê]\H^H]ËY
XZ[BOBOBOBOáHXH^B[HXZ[\]\á\Ù\[BØOH
ÜX]
]][HX\H^H[Õ\YÜH\áCBOH[\\H[]á[\H
HXÓH[BOX^HÛH^H^\
ÈBOBOBOBO\á]YYZ[BOBO
KKKKSÜY[Ý[Y\YKKKKKCBÚONáZ[ØXZ[ËZ[
Ø[È\[áËZCBÈO[ÜH\[XÛ\
MNÙBáOÎ^
Ø[S\CBOXéXá^O[[\XHNHHYYU\\BOBO

ËT^Û[KÚÜ
BOBOY[H][XHÃX\
\È\[KH[BOY\á[XZ[YX[È\\N^í[HXáX[Ù]]CBO^\
\XH]Y[ÔH[X[Ü\á[\[\HBO\[Y\ZX[\á\è\[[È[X]
YBØOY\Y\]â[ÈHÜX]CBOJCBOBOBOBO
Z[BOBOBOBOBOBO
NáXÈX[BáOXZ[X[\O^X[ËWCBO[á
H
\[Xá\MNÓCBOÎ^[S\èCBOBO
ËT^][KáÜ
BOBOHÛHYH[\[Ù[\\H^H\\BO[[[B
ËBOBOBOBO\á^[áH[\\XZ]ë\\Û[á
[XZ[
H^CBOHH[á\[\\ÌËHá[\H[XZ[][CO]BO[Y\X[
\H\áH[XY[[á[[KBÈOY\Y[[\YÜXYHÜYKìBOBO
BOBOH[ËáXZ]áH\[á

]\H^HXZH[ÛBO[\H[^H[Hà\\\ÝH[Y][H[X\ÛX
[KèBOBOBOBO]HXZ[YÙ
HX[[]\[]\H[BOXZ[][Ü
\ÚËBOBOBOBOHÛÛHX[áYYáYÜHHZ
H^[CBÙO\á\]HáX[HÙH[YH[ÙY[ÛH[]Ù[CBÈOYX[á\HáH
X]^[áH\\[Û\áXZ[\È\BáO[[BXX[\H[YH]àY[
[[íBáO[]\[XZ[Y[ÙHHYH[]á[ØÜ[
^CBO[[\BY][ZH[\HXZ[X[KáBOBOBOBO
[HÛH[HÈZ[O][]BOBOBOBO
\Þ]YYZ[BOBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\\
á]Ø\ÎBO
ËXÈ[\[KK\\\Ë[Ã\Y^[Û[\BO^[ØHÝ]]\ÎBO
Ë\^[KËÜ
Y\äÛ]]\\BåO^[éHáTNBO
Ë\^[[KÈÜ
Y\\ÝXKá\\OQTCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\á
[\]\áHX\][á]\ÎBOXY[Ü]Ù\ÜH\XNBO
Ë\á\[\ËCBOËHTH\\\\H]N
Â\\I\\ÜBáO[ËHX\ã]H\\H]NBO
Ë[ÚX\]KKBÙO]X\á]HX\N
ËX[]
BËO[áá
Ó^][ÛÎ
Ë^\KCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO[H\î
H\é[HX×XY\YBOT^[KÏÜ\\[\\Z[
Ø[Ë\[áËZBáO[áXÈXH[ÃH[[XZ[OX]KY^[Ú[\Ë
LL
LLÈUX[\CBOBOBO
\[XZ[[È[H[\Ú[Z]YY]]\CBOY[X[[BO
[[Y[HÜH\HÈH[]YX[H]BØO\YÛ\Y
BO[HY][Ã[ÛÈ\[ÈY\H[HHÙCBO]]Ü[BO
X\\[H\\[HÙ[á\[ËBOBO
Y[H]ÙHXZ]ËY\[XZ[[È\ÜX\H[ÛXBèO\Ù\HBO
\[[YYX][HÛLÍÍÜ[XZ[BO[
Y\[Ý\[ÜËZBÝOBO
Ë[á\[ÃËZBáOBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\\
ë]á\ÎBO
ËXÙ[\KKH\\Ë[á\Y^[á[\\BO^[áHá]]\ÎBO
Ë\^B[KÈÜ
Y\Û]]\\BÈO^[áHÜTNBO
Ë\^[KáÜ
Y\\áXKÛ\[\OQTCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\ë
[\]\èHX\][Ù]\ÎBOXY[á]XÙ\áH\XXNBO
Ë\á\[\ËCBOËHTH\\\\H]N
Â\\à\\ÜBáO[ÞX\á]H\\H]NBO
Ë[èX\]KKBáO]X\á]HX\N
ËX[]
BáO[áÈ
Ó^][ÛÎ
Ë^\KCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO[H\á
H\á[HXáXY\KBOT^K[KáÜ\K\K[B\\X[\^X[ËCBO
[áXáXH[ÛH[[XZ[BOX]KY^[È[\
LL
LLáU]X[\\CBOBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\\ì]á\ÎBO

ËXÞ[\TKK\\Ë[È\Y^[á[\KBO^[áHá]]\ÎBO
Ë\^K[KáÜ
Y\Û]]\\BÈO^[ÔHáTNBO
Ë\^B[KÈÜ
Y\\ÈXKá\[\OQTCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\á[\]
\ÈHX\][È]\ÎBOXY[Ô]BÙ\ÝH\XÚN
Ë\á\[\ËCBOËHTHX\\\\H\]N
Â\\
\\ÜBÈO[È[X\Ý]H\\H]N
Ë[ÎX\]KKBáO]X\á]HX\N
ËXK[]
BáO[áá
Ó^][ÛÎ
Ë^\KCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO[H\áH\È[H
XÈXY\T^Ã[KØÜBÙO\\[Û\\Y[[áY]ÛÛ[KCBO[ÈXÈX
H[ÈH[[XZ[BOX]KY^[×[\
LL
LLÈUX[\CBOBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\\È]È\ÎBO

ËXÙ[\ÜKK\\Ë[á\Y^[á[\BO^[ÜHÜ]]\ÎBO
Ë\^[KÛÜ
Y\ÛÛ]]\\BáO^[éHÙTNBO
Ë\^[KÈÜ
Y\\ÈXKÛ\\\OQTCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\á[\]
\áHX\][áK]\ÎBOXY[á]KÙ\áH\XN
Ë\á\[\ËCBOËHTH]\\\\H]N
Â\\Y\\ÜBáO[ÑX\á]H\\H\]N
Ë[ÈX\]KKBÓO]\X\Ý]HX\N
ËXB[]
BÈO[Èë
Ó^][ÛÎ
Ë^\KCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO[H\áH\Ì[H
XÑXY\T^
[KáÜBáO\\[Û\\K\[Y[áÛ
Y[
CBO[áXáXH[áH[[XZ[KBOX]KY^[È[\
LL
LLáUéX[\XCBOBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\\È]È\ÎBO
ËXã[\KKZ\\Ë[Û\Y^[Ø[\BO^[èHÈ]]\Î
Ë\^[KÈÜ
Y\Û]]\\B×O^[×H×TN
Ë\^[KáÜ
Y\\ÈXKÈ\\OQTCBO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBO\á[\]\áHX\
][á]\ÎBOXY[È]Ù\ÃH\XYNBO
Ë\È\[\ËHËHTHY\\\\H]NBO
Â\\\\Ü[X\á]H\\H]NBZ
Ë[X\]KKØ]\X\á]HX\NBZ
ËXB[]
[á
Ó^][ÛÎBZ
Ë^\KCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBV[H\ÞH\Û
[HXáXY\OT^[KØÜ\\][\\OB\]ÎP[][KZ]
\
][ÛËZ[XáXH[ÈH[[XZ[OB[X]KY^[â[\È
LL
LLØUX[\CBCBCBU\KSXZ[\KY[X[
]\á[á[YáHXY
YY
BY\YÜ\YÓH[H\\Ý[HX\Y[áYXÝKBCBCBU[]]Ü\Y\K
\\KÜZ[\ËáXHÈXá]Y[X^CBXH[]Ù[
[][HUá][\[Z[\[HXX[]HÜ[HX[
B]Z[Ý[X[KÙ\KSXZ[
ÔH[N][Y[ë^á\YBZ[\KSXZ[\ÑHÝX\[\î[HHÙ[][H
U][KK]Bá\XáYX\áY\KY[X]\ËBCBXYZ[\á]Ü[][KZ]
\][ËZBáCBCBCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBS
\\Ë]á\Î
ËXë[\HKK\\Ë[á\Y^[Û[\KBQ^[ÚHË]]\Î
Ë\^B[KáÜ
Y\KÛ]]\\BáQ^[áHáTN
Ë\^K[KáÜ
Y\K\áXKÐ\\OQTCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KCBS\Ý[\]\áHX\][×]]\ÎBSXY[á]HÙ\áH\XN
Ë\Ë\[\ËHËHTCBÚT\Ù\\\HK]N
Â\\K\\ÜK[KX\á]H\\CBáT]Ná
Ë[áX\]KKá]X\á]HX\NBZ
ËXY[]
][é
Ó^][ÛÎBZ
Ë^\KCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBV[H\ÜH\ë
[HXÙXY\T^\[KØÜ\
\Y[\\BSK\[Y[áÛ
Y[
H[ÚXÝXH[áH[[XZ[\B[X]KY^[Ù[\C
LL
LLÈUKX[\KCBCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBS\
\Û]è\Î
ËXÙ[\KK\\Ë[ä\Y^[á[\BQ^[ÝHË]]\Î
Ë\^[KáÜ
Y\Û]]\\BÝQ^[áHáTN
Ë\^È[KáÜ
Y\H\ÛXKá\\OQTCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KCBS\á[\]\ÑHX\][áÎ]\ÎBSXY[á]Ù\ÈH\XKN
Ë\á\[\ËCBSËHTHK\\\\HK]N
Â\\B\\ÜBÈU[Ö\X\Ø]H\\H]N
Ë[áX[\]KKBÚS]ÛX\á]HX\N
ËX[[]
BáU[ÈÕ
Ó^][ÛÎ
Ë^\KCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBV[H\áH\á
[HXáXY\KT^K[KáÜ\\[\\\]\X[\]XY\\][ËCBU
[áXÙXH[áH[[XZ[X]KY^[Ù[\\
LL
LLÜUX[\CBCBB@ábë!Ü0+-&á"\ez{^Ñ\èzXéL\xTW
i0kZjÂwW
1r@BmØ    {!jx?ZáæÜxP:^ÈzÈ*xÆbá
ybá^
+*x8yhá(m,zÞzK(5! záÞ
y(zmájÇ
0á'á
y(zm"á0Ò.+rrÈ5píyËÜÚ(m,yÈ~whv,OM4kÈb{!á[0ryK
+.n+Ña!jxÝ.ËÈ))em[Íh'ÛSáì&Þ  iZGj)mWrábáxNlmb


Other related posts: