access exchange mailboxes through web WITHOUT front end server?

  • From: "raj nair" <rajnair7@xxxxxxxxx>
  • To: exchangelist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 8 Aug 2005 10:28:53 -0600

Hi,


What is to be done to access excahnge mailboxes through web WITHOUT front
end server? ( I mean add some records in DNS??)


Thanks
RajOther related posts:

  • » access exchange mailboxes through web WITHOUT front end server?