RE: Why would sys admin send this out?????

 • From: "John Tolmachoff \(Lists\)" <johnlist@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "'[ExchangeList]'" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 19 Dec 2003 13:38:40 -0800

Sorry, I do not speak Emphasized Latin/Greek Gibberish!
 
John Tolmachoff
Engineer/Consultant/Owner
eServices For You
 
-----Original Message-----
From: KEN MORRIS [mailto:KMORRIS@xxxxxxx] 
Sent: Friday, December 19, 2003 11:56 AM
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] RE: Why would sys admin send this out?????
 
i 0 Ä ZQUH
QTURUÏH [
U\H SH^
[
 \Ú]]]ÙNQ THSPPÈK S
 SSPQQUHSQOH[Ù\]Ü SHT^ [H \\\[ 

 ËHUON^ [[\ HNH [ \YZ[È[Ù\ ] 
 UO
PQÒOÑÓVÒOL \\Ù\][
]Ý[ KÙ
ÑÓÓVÒOLY\ H\H [ÚHÈ[^HX 
ÑÓÓVÒOLH[ØYHHÙ\HY\ \\[Ù[Ë
ÑÓÓVÒOLX [ÚH H[Ý
[Ý [X]HHØØ[H[Ü\[Ý][YK[Ý ]ÙHÜ[\K
ÑÓÓVÒOL][Y\HXZ[ HX [ÝÜH[Û]Ü[[È]\ ÓYÝX][ Ë
ÑÓ
ÔÓ^ÚOL]X [Ý\Ü[]Y\ÈH\ ]\ÜH[1] [ÚÎ
ÑÓ
ÔU\][Ù[ÝKÙ[YIH\È\ÜYH[1]U\][Ù[ÝKÙ\Ù\]T [KÉ
 \ÜY]\ \Î]Y]Y\
H[1]ÈU\][Ù[ÝKÙ]Y]Y\ ]TÝ[OÉ]\
H[1]ÈU\][Ù[ÝKÙ\ ]TÝ[OÉ\ÙX\ 
H[1]U\][Ù[ÝKÙ\ÙX\ ]T [OÉY[[ÜH
H[1]U\][Ù[ÝKÙY[[ÜT]T [OÉH
H[1]ÔU\][Ù[ÝKÙT ]TÝ[OÉ
Ô[ 
Ô[Ù
ÔÓVÒOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKO
 ÓÓVÒOLNÛ][X [HÏYHXZ[Î[
][X [
 HXZ[Î[
][X [
 O
OÐH
ÑÓÓVÒOL[Ù
Y^KX[XÙ\
NKÈO
ÑÓÓVÒOLÎ^ [S\ O
ÑÓÓVÒOLXÝX
Ý^ [[\ HNH [ \YZ[È[Ù\ ] 
 Ó
ÔÓVÒOLHQH
 ËT^ [KÙÜ 
 ËT^ [KÙÜ 
OÐ
ÑÓ
ÔÓVÒOL[ ]M
[
Ý H\[ \\Ù\
 Ó
ÔÓVÒOL] XÚH]^H[ÙHY\ YH HX\Y[Ú RPË JH]HÚ\KXY\ Ù YW\ \
ÜÜ[È\\ H
 ]\È \H[H [Ù]
 H\ [HYZ[\Ý]Ü[\] [ÈX [ÝH[\Ý\JK
 
ÑÓ
ÔÓVÒOL [Y][Þ\[
 ÓÓVÒOL
 
ÑÓ
ÔÓVÒOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKO
 ÓÓVÒOLNÛSÑSÔT HYHXZ[ÎS T 
ÜÈXZ[ÎS T 
Ü
 OO
ÑÓÓVÒOL[Ù
Y^KX[XÙ\
NKÈMO
 ÓÓVÒOLÎ^ [S\ O
ÑÓÓVÒOLXÝX
Ý^ [[\ HH [ \YZ[È[Ù\ ] 
 Ó
ÔÓVÒOLHQH
 ËT^ [KÙÜ 
 ËT^ [KÙÜ 
OÐ
ÑÓ
ÔÓVÒOLH^\ 
ÑÓÓVÒOLIH \[\ \ [\ÝY H H [XZ]ÙHH [ÚÎ
ÑÓ
ÔÓVÒOLNÛ\ [HYZ[\Ý]Ü
ÑÓÓVÒOL[Ù
Y^KX[XÙ\
NKLNÈ SO
 ÓÓVÒOLÎZPË O
ÑÓÓVÒOLXÝX
Ý[[]\XN\\ [X^[ X]Ü^\ 
ÑÓ
ÔÓVÒOL[\ÝY\ YHYÙÝXX YH [ÙH[[YX\Y[ÚË
ÑÓ
ÔÓVÒOL
 
 
 
 
 XÝX
Ý
 \\ [X^[ X]Ü^\ 
ÑÓÓVÒOL
 
 
 
 
 [Ù

 
 
 
 
LNK 


LNÈ
HSO
ÑÓ
ÔÓVÒOLH [ÚÈX\Y[Ú H [ÝÝHXXY
Ú
ÑÓ
ÔÓVÒOL
 
 
 
 
 ZPË HÛ
LNK 


LNÈ SO
 ÓÓVÒOL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HK[XZ[X [Ý\ ^\ ]HÜ[Ø^][Û\Y\ Y H\ [ÙË
 X HK[XZ[YÈ\ Ü XHÝX\Y[Ú\XH []H ÜXYÝ\ 
ÑÓ
ÔÓVÒOL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ]M
Ø[
Ý HKÍKHU
 ML KKH 
ÙZPË I
 
ÑÓÓVÒOL\\Ù
ÑÓÓVÒOL[Û 
 
ÑÓ
ÔÓVÒOL\ Y[ H][\[ [^H ÛHY Z[H 
 ÓÓVÒOL\\ Z[ÈHH 
Ü[XZ[\Ù\X \È ÛY\ÝYÜ[HÙHXZ[Û\ YÛ\[XZ[
È]T ÛY\ÝY Ü[^Z[[È\\ Y[\Y[Ý \YY
 YZ[ØH\ O 
ÑÓ
ÔÓVÒOL[ 
ÑÓÓVÒOL[Ù
ÑÓ
ÔÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓÓVÒOL\\Ý]Ú\ÎHQH
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ 
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ 
OÐ
ÑÓÓVÒOL^[ÚHÙ] ]\ÎHQH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ Û] ]\\Ü
 Ë\^ [KÙÜ Y\ Û] ]\\
 O
ÑÓÓVÒOL^[ÚHÙTNHQH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ \ÛXKÛ\ \OQTH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ \ÛXKÛ\ \OQTO
OÐ
ÑÓÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓÓVÒOL\Ý[\] \ØHX\][Ù ]\Î
ÑÓÓVÒOLXY[È] Ù\ØH\X NHQH
 Ë\Ù\[\Ë H
 Ë\Ù\[\Ë O
OÐ
ÑÓÓVÒOLËHTH \\\ \H ]NHQH
 Ë\\ \\ÜÈ
 Ë\\ \\Ü
 O[Ú X\Ý]H\ \H ]NHQH
 Ë[Ú X \]K KÈ
 Ë[Ú X \]K K
 O] X\Ý]HX\N
ÑÓ
ÔÓVÒOLHQH
 ËX []
È
 ËX []

 O[Ú 
È


Ó^ ][ÛÎ
ÑÓÓVÒOLHQH
 Ë^\K H
 Ë^\K O
OÐ
ÑÓÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓ
ÔÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓÓVÒOL\\Ý]Ú\ÎHQH
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ 
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ 
OÐ
ÑÓÓVÒOL^[ÚHÙ] ]\ÎHQH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ Û] ]\\Ü
 Ë\^ [KÙÜ Y\ Û] ]\\
 O
ÑÓÓVÒOL^[ÚHÙTNHQH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ \ÛXKÛ\ \OQTH
 Ë\^ [KÙÜ Y\ \ÛXKÛ\ \OQTO
OÐ
ÑÓÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓÓVÒOL\Ý[\] \ØHX\][Ù ]\Î
ÑÓÓVÒOLXY[È] Ù\ØH\X NHQH
 Ë\Ù\[\Ë H
 Ë\Ù\[\Ë O
OÐ
ÑÓÓVÒOLËHTH \\\ \H ]NHQH
 Ë\\ \\ÜÈ
 Ë\\ \\Ü
 O[Ú X\Ý]H\ \H ]NHQH
 Ë[Ú X \]K KÈ
 Ë[Ú X \]K K
 O] X\Ý]HX\NHQH
 ËX []
È
 ËX []

 O[Ú 
È


Ó^ ][ÛÎHQH
 Ë^\K H
 Ë^\K O
OÐ
ÑÓ
ÔÓVÒOLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO
ÑÓ
Ô
ÐOÑ
SÒËÈ 
 +æ \z{ÊrrÂ{jÃÂjÅÃzzjr

Other related posts: