[ExchangeList] Re: UC certificate from certificatesforexchange.com

 • From: "Ciapala Krzysztof" <Krzysztof.Ciapala@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 8 Apr 2009 11:34:27 +0200

http://www.msexchange.org
------------------------------------------------------- 
I'm trying to get in touch with them to clear some payment issues,
however they are not responding to calls or mails from several days.

-----Original Message-----
From: exchangelist-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:exchangelist-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Han Valk
Sent: Wednesday, April 08, 2009 9:24 AM
To: exchangelist@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [ExchangeList] UC certificate from certificatesforexchange.com

http://www.msexchange.org
-------------------------------------------------------Hi List,

Anyone has ever bought a UC certificate from
certificatesforexchange.com?
Say you buy a certificate for CN=mail.company.com with these SAN entries
embedded in the CSR:
DNS=mail.company.com
DNS=company.com
DNS=autodiscover.company.com
DNS=webmail.company.com
DNS=ex01
DNS=ex01.company.com

The certificate you get from them than contains these SAN entries:
DNS=mail.company.com
DNS=company.com
DNS=autodiscover.company.com
DNS=webmail.company.com
DNS=ex01
DNS=ex01.company.com
DNS=mail.company.com
DNS=www.mail.company.com
DNS=mail.company.com

Two additional mail.company.com entries and one
www.mail.company.com<http://www.mail.company.com/>.

Is it only me that seeing this behaviour or did thoses of you that
bought a UC cert from them see this too?

Regards,
Han Valk.

-------------------------------------------------------
List Archives: http://www.freelists.org/archives/exchangelist/ 
MSExchange Newsletter: http://www.msexchange.org/pages/newsletter.asp 
MSExchange Articles and Tutorials:
http://www.msexchange.org/articles_tutorials/ 
MSExchange Blogs: http://blogs.msexchange.org/ 
-------------------------------------------------------
Visit TechGenix.com for more information about our other sites:
http://www.techgenix.com 
-------------------------------------------------------
To unsubscribe visit http://www.msexchange.org/pages/exchangelist.asp
Report abuse to listadmin@xxxxxxxxxxxxxx 


 
Krzysztof Ciąpała 
Departament Teleinformatyki - DT

Tel.: (+48 17) 749   7843

Tel. kom.:   

Krzysztof.Ciapala@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Centrala:
Tel.: (+48 17) 749 7000
Faks: (+48 17) 749 7001
   
 
 
PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.
35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 skr. poczt 62
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000270202,
NIP: 7010049247, Kapitał zakładowy 1 865 962 000 zł
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495.
http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/
 
Informacje zawarte w niniejszej przesyłce są przeznaczone wyłącznie dla 
adresata przesyłki. Przesyłka może zawierać informacje poufne i/lub 
przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, retransmisja, 
powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby lub 
podmioty inne, niż te, dla których przesyłka była przeznaczona jest zabronione. 
W przypadku otrzymania tej przesyłki w wyniku błędu proszę skontaktować się z 
nadawcą i wykasować przesyłkę.
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which 
it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any 
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action 
in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact 
the sender and delete the material from any computer.
-------------------------------------------------------
List Archives: http://www.freelists.org/archives/exchangelist/
MSExchange Newsletter: http://www.msexchange.org/pages/newsletter.asp
MSExchange Articles and Tutorials: http://www.msexchange.org/articles_tutorials/
MSExchange Blogs: http://blogs.msexchange.org/
-------------------------------------------------------
Visit TechGenix.com for more information about our other sites:
http://www.techgenix.com
-------------------------------------------------------
To unsubscribe visit http://www.msexchange.org/pages/exchangelist.asp
Report abuse to listadmin@xxxxxxxxxxxxxx

Other related posts: