RE: Storage Limits (Data not available) ????

  • From: "Michael B. Smith" <michael@xxxxxxxxxx>
  • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Feb 2006 09:00:45 -0500

That wasnât very readable. :-P

 

________________________________

From: Teee Teee [mailto:teee.tico@xxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, February 09, 2006 8:56 AM
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] RE: Storage Limits (Data not available) ????

 

âÃiÃÃ0ÃÃâÃÃZÅÂÂÃ[ÅÃÃ[Ã
HâÃâ[HÃY[\ÃÃâHÃÃâYÃ[ËHâÃËÃYHâ\XÃ][ÃËâ]ÃY[Ë^HÃÃÃXZ[ËÃÃÂâÃ\ÅÃ[ââÃÃ]Ã[ËâXYHÃÃËYÃH[Z]
[ÅÃÃâÃËâ[Ã\Ë[
ÂÅÂÂÅÂÂ]ÂÂÃ[ËÃ\ÃÃHâÃXZ[Ã][ÃHÂâÃË
âÃKà âËÃ\ÃÃHâÃXZ[ÃÃ[â\âË[YHÂââZXÃY[âËÃZ]
ÃÂË â
ÃHâYÂHâXZ[ÃâZXÃY[Åââ]ÃËÃÃHÂâZXÃY[Åââ]ÃËÃÃO
ÃOââÃ
ÃÃâÃNÂ
ÃÃ[ÂÂâÃÃÃ][ÃHÃ\ÃÃHâÃXZ[Ã][ÃHËÃâ[OHËâÃâ\â[YÂ
Ë
\âÃÃYâÃÅ
Å 

Å 

Å NÃX\âÃ[ÅË
Å^
ÃY[âÃ[YÂ
Ë
Y^
ÃÂâââââââââââÂHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃâTÃ^Ã[âÃKâÃâÃÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃâTÃ^Ã[âÃKâÃâÃÃ
ÃOÂÅÂââââÂ]ÂââÂÂÃ[ËÃâ[OHââÃÂ
\Ã^âNË
L
ÃâÃÂ
YË[Z[âNË\ÅX[
ÃÃÃÃÅËË]ÅNÃÂâ][1]Ë[[ÃÃÃ\ÂZ[ââHYX[ÅÃ]H]ÅXÂ]\Ã\â[âÃâ\Ã[ÂÃËHÃÅâXÃ[1]Å[ËXÃ]âH\âXÃÃÅHÃËâ[ÃHÃâÃ]âH\âZ\ÃÃ[ÃÅÃÃâXY[H
 
ÃXÃ\ÃÅÂ\ÃHÃY\ÃÃ%ËIÃâHâ]â\ËÃY[Ë]\[ËâYâÃâH%ËÂ]^BË\âHÃÃÃÃY\ÃÃ\ÃKË\ÃHHÃÃZÃHYÅ[âÃËÃ]Y\ÅHÃËYÃYY]ÃËÃ[\[1]ÂH]ÅXÂ]\Ã[â
ÃÃËÅY]ÃHÃXÃ\Å]âH[ââÃâX][ÃËÃË[KÂ
ÃÃ[ÂÂ
ÃââÂÂÃ[ËÃâ[OHââÃÂ
\Ã^âNË
L
ÃâÃÂ
YË[Z[âNË\ÅX[
ÃÃÃÃÅËË]ÅNÃÂââËÅÃ
Ã
ÃÃ[ÂÂ
ÃââÂ]ËÃâ[OHÂ^
X[YÃÅËÃ[Â\ÅÃË[YÃÂHËÃ[Â\ËÂââÂË[YÃÂHËÃ[Â\ËËÃ^âOHÅËËÃYHÅL
 HÂââÂ
Ã]ÂââÂÂÂÂÃ[ËÃâ[OHââÃÂ
\Ã^âNË
L
ÃâÃÂ
YË[Z[âNËZÃXNÃÂâÅâÃNÂ
ÃÃ[ÂÂ
ÃÂÂÃ[ËÃâ[OHââÃÂ
\Ã^âNË
L
ÃâÃÂ
YË[Z[âNËZÃXNÃÂËYYHYYBâÃXZ[ÃÂHâYÂHâXZ[ÃÂYYKÂXÃÃÃXZ[
ËÃÃHË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÂYYKÂXÃÃÃXZ[
ËÃÃO
ÃOâHÅÂâÂÂâÃ[Â
Â
ÃÂË\ÅÃ^KâXÅÂX\ÅH

K
Å
 Ë ÃÅÃÃSOÅÂâÂÂâÃÂ
ÃÂËÃ^Ã[âÃS\ÃOÅÂâÂÂâÃXÅâXÃ
Â
ÃÂËÃ^Ã[âÃ[\ÃHÃÃËYÃH[Z]à ]HâÃ]ËZ[XâJHÃÃÃÃ
ÃÃ[ÂÂ
ÃââÂââËÅÃ
Ã
ÃââÂÂHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃâTÃ^Ã[âÃKâÃâÃÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃâTÃ^Ã[âÃKâÃâÃÃ
ÃOââÃ]Ã\Ã]YX[ËÅH Å][Ã
Ã]HâÃ]ËZ[XâIÅ][Ã
Ã[ËHXZ[âÃÃÃâH
BâÃÃËYÃH[Z]ÃXËÃ
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBâ\Ã\ËÃ]â\ÃËHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\Ã
ÃOââ^Ã[âÃHâ]ÃÃ]\ÅÃËHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃâ]ÃÃ]\âË\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃâ]ÃÃ]\âË\Ã
ÃOââKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHÅ\Ã]XÃÃ[Å^
ËÃÃHâÃââ[ÃâH[ââÃâX][ÃËXâÃ]Ã\ËÃ\ËÃ]\ÃËHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂXÃÃ[Å^
ËÃÃHË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃÂXÃÃ[Å^
ËÃÃO
ÃOââKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH[ÃH\âHÃ\Åâ[ÂâBÅÃXÅÃÃÅXâYÃ\ÃTÃ^Ã[âÃKâÃâÃ\ÃÃ\ÃÃ[ÃË\Ã\ÃËHâYÂHâXZ[ÃâZXÃY[Åââ]ÃËÃÃHË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂâZXÃY[Åââ]ÃËÃÃO
ÃOËÃ[ÅÃXÅÃÃÅXâHÅ\Ã]HâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂâÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\Ã
ÃOâââ\ÃÂXÂ\ÃHÃHâYÂHâXZ[ÃÅ[ââÃ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ[ââÃ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃ
ÃOÂ
ÃââÂ
Ã]ÂââââKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO]ÂÂÃ[ËÃ\ÃÃHâHËYHÅWÃL
MÅ

 NÂ XÅWÃHÂÂÅÂââ\Ã\ËÃ]â\ÃËHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\Ã
ÃOÂÅÂââ^Ã[âÃHâ]ÃÃ]\ÅÃËHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃâ]ÃÃ]\âË\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃâ]ÃÃ]\âË\Ã
ÃOËÅÂââKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOÅÂââÅ\Ã]XÃÃ[Å^
ËÃÃHâÃË[ÃâH[ââÃâX][ÃËXâÃ]Ã\ËÃ\ËÃ]\ÃÂÅÂâÂHâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂXÃÃ[Å^
ËÃÃHË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃÂXÃÃ[Å^
ËÃÃO
ÃOÂÅÂââKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOÅÂââ[ÃH\âHÃ\Åâ[ÂâHÃXÅÃÃÅXâYÃ\ÃTÃ^Ã[âÃKâÃâÃ\ÃÃ\ÃÃ[ÃË\Ã\ÃËHâYÂHâXZ[ÃÂYYKÂXÃÃÃXZ[
ËÃÃHË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÂYYKÂXÃÃÃXZ[
ËÃÃO
ÃOÂÅÂââÃ[ÅÃXÅÃÃÅXâHÅ\Ã]HâYÂHÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\ÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ
âÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃâ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\Ã
ÃOÂÅÂââââ\ÃÂXÂ\ÃHÃHâYÂHâXZ[ÃÅ[ââÃ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃË\âÃ]HâÃâ[ÅÃËÃËÃXÃÃHÅâ]\âËÃ
ÅÅÃâÃ[â^[ÅÃÃ[âÃÃ]â[Â
\ÃHÂÅ[ââÃ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃ
ÃOââââââÂ
ÃÃ[ÂÂ
Ã]ÂÂ
ÃâÃÃÃ][ÃOÂ
Ã]ÂÂÅÂââÅÃ@ÂÃbÂÃ!ÂÃÃ
0ÃÃÃâ+-ÂÃ&ÃÃ"Ã\ÂÅÃez{^ÂrÂÃÂÃrÂÃÃÃÂÃÂÂÃÃ 
{jxÂÂÂÂÂÃÃÃÂÃjÃÅÃMÃÃÃÃ~ÅÂÂÂÃâÂÂvÂÃÂÂâÃÅÃâÃÃÃÃÃâââÅjÂÂÂÅÃÂÃrÂyÃÂ1!rÂÃâ8rÃÅâÅÃÂhâÂnÂÂÃâ:ÅÃÂÃmÃÂ+ÂÃÃ
ÃÃâ+ÂÃÃÃÃ\ÅÃz{ÂrÂÂÃ^ÂÅÃiÂÂzÃ"ÂÃ&ÂÃ\âÂÃzÅÃ

Other related posts: