RE: SIS not activated by default

  • From: "TIROA YANN" <Yann.Tiroa@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Dec 2005 14:11:52 +0100

it seems quite intersting but i have no decoder :-)

Yann


________________________________

De : Chris Wall [mailto:Chris.Wall@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Envoyà : mercredi 14 dÃcembre 2005 05:29
à : [ExchangeList]
Objet : [exchangelist] RE: SIS not activated by default


i0ÄZQTHSPPKS 
ËSBSBPQBBBUON^[[\HNTX]]YHY][ UOB 
PQBOBKKHÛ\YH^ Z[ÜX] 
KOBBÓVOHY\BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB[H^HXÐ\H\[\[[BBBKKKKSÜY[[Y\YKKKKKOBN\H][H
 \K][P]Y[ËIBÎ^[S\H ^[[\X[\ËIB[YHX L 
OBXX^[[\HNTX]]YHY][BBHQHËT^[KÜÈËT^[KÜ 
OBBB\\YX[Y[]XY[  LX\^[\H H\Ü\Y 
L[H[YHH\[K][ÛHZH LX[ L 
XBBBBBBNTHPSHQHXZ[ÎX[\PYK[][[ÛKXZ[ÎX[\PYK[][[ÛK 
OOB[Y\^KX[X\ L H 
ÎMHOBÎ^[S\OBXX^[[\HTX]]YHY][BBBBHQHËT^[KÜÈËT^[KÜ
 OBBH[ BBBB\T 
[H[[HÜYJHX]]YHY][[LLIÝHX\]]\[H]HX]]HTËBB\\YHYY\X]]HTBBBB[Ü[]
 
BBBBX[BBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB\\]\ÎHQHËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\ËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\
 OB^[H]]\ÎHQHË\^[KÜY\Û]]\\Ë\^[KÜY\Û]]\\ 
OBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB\]X[^ 
HÜ[ÜH[ÜX][ÛX]\\]\ÎBHQHËX[^ HËX[^ O 
OBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\Î\K][P]Y[ËOB[XÜXH\]HQHËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\ËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\
 
OB\ÜX\H[\^[KÜBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB\\]\ÎHQHËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\ËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\
 OB^[H]]\ÎHQHË\^[KÜY\Û]]\\Ë\^[KÜY\Û]]\\ 
OBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB\]X[^ 
HÜ[ÜH[ÜX][ÛX]\\]\ÎBHQHËX[^ HËX[^ O 
OBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOB[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\Î\Ë[Ø[ÛYKOB[XÜXH\]HQHËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\ËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\
 OB\ÜX\H[\^[KÜB ÑÓB BB ÐOB SËÈ 
+\z{rrÂ{jÂjM~Âjry1rrNrzyrrzZn~{!jx

Other related posts: