RE: RES: OWA not displaying properly

 • From: "David N. Precht" <discussions@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "'[ExchangeList]'" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 7 Oct 2002 19:14:06 -0400

neither is your email

-----Original Message-----
From: Alex Randjelovic [mailto:alex@xxxxxxxx] 
Sent: Monday, October 07, 2002 19:13
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] RE: RES: OWA not displaying properly


i 0 Ä ZQ THSPÕPÈK S Ñ[][ [ SBSPQBQUH 
QTURUH [ U\H SH^ [ \Ú]]]ÙNBBBQUH [HTS Ò LL 
OQSÑTUÔBSOÕYH X[ H ^N Z[ LK[X\È[Ú K[ KZ[ K[ KZ[CBÈ \ 
ÜX[BÃQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ [ ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBK\ 
ÜX[BÃQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ [ ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBU\ 
ÜX[BÃQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ [ ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBN[ BP 
ÔYNV QP ÔUSÓ[\[CBCBSÔ\ \\[ BP ÔYNV QP 
ÔUSÓ[\[CBCBN\]Y BP Ô\NV QP ÔUSÓ[\[CBCBSÔ\ \\[Ñ 
Y BP Ô\NV QP ÔUSÓ[\[CBCB \ ]] Y BQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ 
[ ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBK\ ]] Y BQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ [ 
ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBU\ ]] Y BQÓ TVÒN LPTÈSÒ [ [ 
ÈÓ QSRSN[Y\È]ÈX[ÛBCBSÔ[XZ[[LM BÃP Ô[Ú ^ÈÓ 
QSRSN\X[BCBSÔ[XZ[[LNH BQÓ QSRSN\X[BCBUX [ÛHBÃCBCB SOB 
PQÒBH[ÑQSÏUT\È[[\\ÏH[XÏYOBUSÔ\ NLÏ LL L 
ÓXOP\ÙX[ ÜH Ì^ÚOLH]HB[YÜ]Y]][X][ ÑÓ S 
UÑBUSÔ\ NLÏ LL L ÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL[^ ÑÓ S 
UÑB US H\[[OHÝPTSÒTQÒ BU\ S ] Y\ Y 
RXY\\[[YÛ[YÓXOUZ XHB^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKOÙNÛ 
Ð[^X\ØHBXZ[ X\ØPXÙ[ KO[Ù Ð\^K \ Ë B 
LNLOÈÎ Ð^ [S\ OXÝXÝ ÐTÎ^ [[\ HBNTÎ H\ 
^Z[È\ÜO ÑÓ UÑBU[ [YHX][ \[ Z[ ÛX[ UÑB US 
H\[[OHÝPTSÒTQÒ BUÓ^ÚOLKKKKSY[Y [HÜY[Ú[ KKKKHN 
Ð[^B[[ÝX XZ[Î[^] Ú WH[XYN Ð]ZH L Ì NHB\N 
Ð^ [S\ H Ð\ [Î ÐB^ [[\ HNTÎ H\ 
^Z[BÈ\ÜO ÑÓ UÑ ËT^ [KÙÜ BUSÔ\ ML KL L 
Ì ÓXOP\ÙX[ ÜH Ì^ÚOLÛB^[ÚHRT H]H\X ]]]X][ 
Ü^[ÚH\ÙX Y\ËHÛB[H]ÈH[][ XX[ ]ÛTKÐ ÑÓ 
S UÑBUSÔ\ ML KL L Ì ÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL[^ 
ÑÓ S UÑB US OBU\ S ] Y\ Y 
RXY\\[[YÛ[YÓXOUZ XHB^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ 
YKKKKKOÙNÛ Ð[^X\ØHBXZ[ X\ØPXÙ[ KO[Ù Ð\^K 
 \ Ë B LMSOÈÎ Ð^ [S\ OXÝXÝ Ð^ [[\ 
HBTÎ H\ ^Z[BÈ\ÜO ÑÓ UÑ ËT^ [KÙÜ 
BUSÔ\ MM MLM L L ÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOLHY\ÈØ[K ÑÓ S UÑBUSÔ\ MM MLM L L 
ÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOLH [ ÛH[Ú[ÚH\ÈZ\ [Û 
L[È[Y][ÛÛBTKØ ÑÓ S UÑBUSÔ\ MM MLM L L 
ÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL \H[\Ý Y\Ý][ÛX]\ \ ÑÓ S 
UÑB US OBU\ S ] Y\ Y RXY\\[[YÛ[YÓXOUZ 
XHB^ÚOLKKKKSY[Y [HÜY[Ú[ KKKKON Ð[^[[ÝXBÈXZ[ 
[^] Ú WO[XYH[N Ð]Z[KYZ\K H ]XBÈH LM\N Ð^ 
[S\ O\ [Î ÐB^ [[\ H H\ ^Z[BÈ\ÜO 
ÑÓ UÑ ËT^ [KÙÜ BU\ T X[ OB\ S\ 
ÓÜX[ÓXOP\ÙX[^ÚOLSÔB[OHÝÓ TVÒN LÈÓ 
QSRSN\X[^[ÚH Ù H\^\ BH[YK][XH X 
\ÈH\H[\H\Û H[È\HB\Y\ Y H8'Y[Ø)'H 
HZYK[ÚX [Ú [H[\ËÜBY\ YH Y\ \8'[[YH\Ü\ 
\Y8)ØX^X Y8'K^[ÚHBÙ \Ù\\ÈZ[TH Ð [H[Û\ S 
ÑÓ ÔB\ S\ ÓÜX[ÓXOP\ÙX[^ÚOLSÔB[OHÝÓ 
TVÒN LÈÓ QSRSN\X[[[ O S ÑÓ ÔB\ S\ 
ÓÜX[ÓXOP\ÙX[^ÚOLSÔB[OHÝÓ TVÒN LÈÓ QSRSN\X[ 
S ÑÓ ÔB\ S\ ]] Y 
ÓXOP\ÙX[^ÚOLSÔB[OHÝÓ TVÒN LÈÓ 
QSRSN\X[[^B[[ÝX SÔ ÑÓ ÔB\ S\ 
ÓÜX[ÓXOHÙ[Y\È]ÈX[Û^ÚOLÏSÔB[OHÝÓ TVÒN L S 
ÑÓ Ô 
UÑKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO\BÝ\]Ú\ÎB
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ ^[ÚHBÙ] ]\Î Ë\^ 
[KÙÜ Y\ Û] ]\\Ü^[ÚHBÙTNB Ë\^ [KÙÜ Y\ 
\ÛXKÛ\ 
\OQTOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTHBÐ\Ù\\
 \H ]N Ë\\ \\ÜÏ[Ú X\Ý]HB\ \H ]N Ë[Ú X \]K 
KÏ[Ú È Ó^B ][ÛÎB Ë^\K 
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO[HBÝ\H\Ý[HXÝ
 XY\ T^ [KÙÜ\ \ [ \\ BX\ØPXÙ[ K[ÈXÝ 
XH[ÙH[[XZ[ BX]KY^[Ú[\ MLLMÌXÙ[\ HB Ð US 
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO\BÝ\]Ú\ÎB
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ ^[ÚHBÙ] ]\Î Ë\^ 
[KÙÜ Y\ Û] ]\\Ü^[ÚHBÙTNB Ë\^ [KÙÜ Y\ 
\ÛXKÛ\ 
\OQTOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTHBÐ\Ù\\
 \H ]N Ë\\ \\ÜÏ[Ú X\Ý]HB\ \H ]N Ë[Ú X \]K 
KÏ[Ú È Ó^B ][ÛÎB Ë^\K 
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO[HBÝ\H\Ý[HXÝ
 XY\ T^ [KÙÜ\ \ [ \\ B[^] Ú O[ÈXÝ 
XH[ÙH[[XZ[ BX]KY^[Ú[\ MLLMÌXÙ[\ HB Ð US 
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO\BÝ\]Ú\ÎB
 ËXÙ[\ K K \\Ë[Ù\Y^[Ú[\ ^[ÚHBÙ] ]\Î Ë\^ 
[KÙÜ Y\ Û] ]\\Ü^[ÚHÙTNB Ë\^ [KÙÜ Y\ \ÛXKÛ\ 
\OQTOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTHBÐ\Ù\\ 
\H ]N Ë\\ \\ÜÏ[Ú X\Ý]H\ \HBÙ]NÚ Ë[Ú X \]K 
KÏ[Ú È Ó^ ][ÛÎB Ë^\K 
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO[HBÝ\H\Ý[HXÝ
 XY\ T^ [KÙÜ\ \ [ \\ BX\ØPXÙ[ K[ÈXÝ 
XH[ÙH[[XZ[ BX]KY^[Ú[\ MLLMÌXÙ[\ HB Ð US O Ð US 
O ÐOÑ SÒBËÈ +æ \z{ÊrrÂ{jÃÂjÅÃzzjrr ì&Þ iZGj)mWrçb t 
{<m b

Other related posts: