Re: Problem accessing Exchange Server remotely using Outlook

 • From: "Chip Liu" <chip.liu@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 14 Aug 2003 15:15:09 -0500

David:

Can you re-send the message? I think it was messed up during receving. Thnaks.

Chip

-----Original Message-----
From: David Liles [mailto:dave@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, August 14, 2003 3:01 PM
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] Re: Problem accessing Exchange Server remotely using 
Outlook


i0ÄZ X][HH\H]][ ÜHYHÙ\HÛ 
ÛH\\\[[ËBB[HÜ\Û[\[BBKKKKKSÜY[[Y\YKKKKKHBQN\]HXZ[Î\
]PYX\[ËWHBT[H
M
ÌÎ
HBUÎ^[S\HBPÎBTXX^[[\HNØ[HX\[^[H\\[[[H\[]BCBCBZËT^[KÜBCBQ]YBHBR]H[H^YHØ[OBHBP\BBBKKKKKSÜY[[Y\YKKKKKCBBQN]Y[\XZ[Î]P[[ZX[ËWHBBT[\^K]Y\
M

CBBUÎ^[S\CBBTXXN^[[\HNØ[HX\[^[H\\[[[H\[]BBCBBCBBUH[H[Ü][[YH\X[[[[YH]
BBBBKKKKKSÜY[[Y\YKKKKKHBBBQN\]HXZ[Î\
]PYX\[ËWHBBBT[H
M
Ì
ÌHBBBUÎ^[S\HBBBPÎBBBTXX^[[\HNØ[HX\[^[H\\[[[H\[]BBBCBBBCBBBZËT^[KÜBBBCBBBQY]\X[K^H\[\\[Û^HY\HTÐT
VH\\BBBBBKKKKKSÜY[[ Y\YKKKKKCBBBBQN]Y 
[\XZ[Î]P[[ZX[ËWHBBBBT[\^K]Y\M

CBBBBUÎ^[S\CBBBBTXXN^[[\HNØ[HX\[^[H\\[[[H\[]BBBBCBBBBCBBBBUH[\Y^\Y[[H[Z[\\YKHH\\[X\[XZ[
[\[H^H[X\[XZ[ ^\[H^H] [\Ü[X][H^[H\\\ 
]Z[XKBBBBBBKKKKKSÜY[[ Y\YKKKKKHBBBBBQNÜZYZ[ XZ[ÎÜZYZ[XZ[ 
WHBBBBBT[H M Ì
HHBBBBBUÎ^[S\HBBBBBPÎBBBBBTXX^[[\HNØ[HX\[^[H\\[[[H\[]BBBBBCBBBBBCBBBBBBZËT^[KÜBBBBBCBBBBBR][[\YH]]^\[BBBBBCBBBBBUH]H\XH]][\HTY\\\YÛY]
ÛHTBBBBBXY\\\YÛY\^[H\\ ÛHÙHT Y\\\BBBBBX\YÛY 
H]XH]\X [ÝY\U Y\[\\\BBBBBZ[HZ[[Ë]]ZY
[H\]\] 
\Z]\X][HUBBBBBXY\HH]XHÜ[H\]\]H]XHT[H[YCBBBBB\X]\H^[H\\[]Y]H[XZ[H^[H
] BBBBB\Ø[K ]\ [H\]\]YH\Z[[[ ÛX 
\BBBBBQ^[H\\XHSPT
] [XHK ]Y\Y\YZ[ ^[CBBBBBYH]YHHZ[[Ü[K[HYX\]    
[[\Y\BBBBB[[[HY[HXYY\[\[]]    
H[\YYX[CBBBBB[[[HÝYYHÐ
XÐ[
KBBBBBCBBBBBP[[\\[\ H]YHÙ\Z[[ Y[H\X\ HBBBBBXÛX[Û] 
\]XH]\ [H[X\^[HXH]BBBBBJSPT K [ XX[\ÛX[XH 
H]YH\Z[[XZ]CBBBBB]Z\[XZ[\[
Ü K 
[H][YH]HCBBBBBCBBBBBU[[CBBBBBCBBBBBPÜZYKZ[BBBBBCBBBBBCBBBBBKKKKKHÜY[[Y\YH
KKKKCBBBBBQN\]H\ ]PYX\[ËOBBBBBUÎ 
^[S\H^[[\X[\ËOBBBBBT[\^K]Y\M
LNN 
SCBBBBBTXX^[[\HØ[HX\[^[H\\[[[H\[BBBBBS]BBBBBCBBBBBCBBBBBZËT^[KÜBBBBBCBBBBBR\[[ÛH^\Y[YHØ[H]X\[^[H\\
BBBBB]Y H[\] \[] [[Y[HÜCBBBBBZ[ÜX][Û[ 
H][ÛBBBBBCBBBBBP\BBBBBCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBS\\]\ÎËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\BBBBBQ^[H]]\ÎË\^[KÜY\Û]]\\BBBBBQ^[HTNË\^[KÜY\\XK\\OQTCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBS\[\]Ù\HX\][]\ÎBBBBBSXY[]ÜÙ\H\XÜNË\\[\ËCBBBBBSËHTH\\\\H]NË\\\\ÜBBBBBU[X\]H\\H]NË[X\]KKBBBBBS]ÜX\]HX\NËX[]
BBBBBU[
Ó ^ 
][ÛÎË^\KCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBV[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\ÎBBBBBXÜZYZ[XZ[
CBBBBBU[XÜXH[H[[XZ[BBBBB[X]KY^[[\
LMMNX[\ËCBBBBBCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBS\\]\ÎËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\BBBBBQ^[H]]\ÎË\^[KÜY\Û]]\\BBBBBQ^[HTNË\^[KÜY\\XK\\OQTCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBS\[\]Ù\HX\][]\ÎBBBBBSXY[]ÜÙ\H\XÜNË\\[\ËCBBBBBSËHTH\\\\H]NË\\\\ÜBBBBBU[X\]H\\H]NË[X\]KKBBBBBS]ÜX\]HX\NËX[]
BBBBBU[
Ó ^ 
][ÛÎË^\KCBBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBBBV[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\Î]P[[ZX[ËCBBBBBU[XÜXH[H[[XZ[X]KY^[[\
LMMNX[\ËCBBBBBCBBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBS\\]\ÎËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\BBBQ^[H]]\ÎË\^[KÜY\Û]]\\BBBQ^[HTNË\^[KÜY\\XK\\OQTCBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBS\[\]Ù\HX\][]\ÎBBBSXY[]ÜÙ\H\XÜNË\\[\ËCBBBSËHTH\\\\H]NË\\\\ÜBBBU[X\]H\\H]NË[X\]KKBBBS]ÜX\]HX\NËX[]
BBBU[
Ó ^ 
][ÛÎË^\KCBBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBBBV[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\Î]P[[ZX[ËCBBBU[XÜXH[H[[XZ[X]KY^[[\
LMMNX[\ËHBBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBS\\]\ÎËX[\ËKK\\Ë[\Y^[[\BQ^[H]]\ÎË\^[KÜY\Û]]\\BQ^[HTNË\^[KÜY\\XK\\OQTCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBS\[\]Ù\HX\][]\ÎBSXY[]ÜÙ\H\XÜNË\\[\ËCBSËHTH\\\\H]NË\\\\ÜBU[X\]H\\H]NË[X\]KKBS]ÜX\]HX\NËX[]
BU[
Ó ^ 
][ÛÎË^\KCBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBV[H\H\[HXÜXY\T^[KÜ\\[Û\\Î]P[[ZX[ËCBU[XÜXH[H[[XZ[X]KY^[[\
LMMNX[\ËHBBËÈ+\z{rrÂ{jÂjÅÃzzjr

Other related posts: